Van Afval Naar Grondstof, Baarn is eraan toe!

Van Afval Naar Grondstof, Baarn is eraan toe!

zaterdag 22 november 2014

In opdracht van de gemeenteraad werken we op dit moment aan een raadsvoorstel met daarin een aantal maatregelen die zullen leiden tot een nog efficiƫntere afvalscheiding door particulieren.

Onlangs (in november 2014) heeft de gemeenteraad zich gebogen over de “Peilnota gemeentelijk grondstoffenplan”. Een peilnota is een document aan de gemeenteraad waarmee het college de mening van de raad vraagt.

Eigenlijk is het een peilnota over het nieuwe afvalbeleidsplan, maar het woord AFVAL is niet meer van deze tijd. Anno 2014 spreken we over RECYCLING of GRONDSTOFFEN. Dat klinkt trendy, maar wat is het verschil? Onderstaande illustratie geeft het aan:Nog steeds wordt in veel gebieden in de wereld de lineaire economie toegepast: uit onze aarde worden grondstoffen gehaald, die na gebruik afval opleveren. Dit afval gaat naar de verbrandingsoven of wordt gestort. Dat is slecht voor het milieu en zonde van de grondstoffen.

Gelukkig is er in steeds meer landen en kentering gaande, een overgang van de lineaire, naar de keteneconomie met recycling. Dat wil zeggen dat een deel van ons afval wordt gerecycled (hergebruikt), waardoor er maar een klein beetje restafval overblijft. Het overige wordt hergebruikt. Ook in de Nederlandse samenleving vindt deze overgang plaats.

De derde stap, de circulaire economie waarin alle grondstoffen worden gerecycled, lijkt een verre toekomstdroom. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en dankzij nieuwe technologieën is een circulaire economie –leven zonder afval– in het geheel niet denkbeeldig meer!

Hoe staan we er in Baarn voor?

In Baarn doen we met elkaar al behoorlijk ons best om afval te scheiden. Ongeveer zestig procent van ons afval wordt gerecycled. De ambitie van het gemeentebestuur ligt echter veel hoger: het regionaal afvalbeleidsplan (dat mede door Baarn is aagenomen) streeft naar een gemiddelde van 75 procent in 2020. Daar gaan we voor! En aangezien Baarn een gemeente is met veel laagbouw, waar afvalscheiding gemakkelijker is dan in een gemeente met hoogbouw, zouden we eigenlijk hoger moeten uitkomen dan die 75 procent, laten we zeggen 77 procent in 2020.

Waarom willen we het nog beter regelen?

Het antwoord op die vraag kunt u zien in dit filmpje (tijdsduur: 2.35 minuten, Bron: Youtube, RedactiePartners).Als we onze aarde niet helemaal willen uitputten (wat onherroepelijk gebeurt als we alles bij het oude laten) moeten we met elkaar een gedachtesprong maken. We praten dan niet meer over AFVAL, maar over GRONDSTOFFEN. We zijn niet meer bezig met opslaan of verbranden, maar met hergebruik, oftewel recycling. Op dit hergebruik ligt nu de focus. Geheel in lijn met dit nieuwe denken spreken we nu ook niet meer over een AFVALBELEIDSPLAN maar over een GRONDSTOFFENPLAN.

Wat betekent dit voor de bewoners van Baarn?

De gemeente gaat onderzoeken hoe de inzameling van grondstoffen geregeld moet worden om de gestelde doelen te behalen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Op dit moment kennen we in Baarn gescheiden afvalstromen voor papier, plastic, gft, glas, textiel en klein gevaarlijk afval. Met deze maatregelen kunnen we zoals gezegd circa zestig procent van de grondstoffen uit ons afval terugwinnen. Er moet dus nog meer gebeuren! Een mogelijke maatregel is invoering van de grondstoffen-kliko.

 blikjes                 plastic 

 drankenkartons PET flessen

In deze grondstoffen-kliko werpt u plastic (dat nu in de plastic-herozakken gaat), PET-flessen, blikjes en drankenkartons, gewoon, allemaal bij elkaar. Dankzij moderne technologieën kunnen deze grondstoffen later, in de fabriek, gescheiden worden. Omdat er zo veel ‘afval’ in de grondstoffen-kliko verdwijnt, kan de grijze kliko opgeheven worden. Want de geringe hoeveelheid restafval die overblijft, kunt u gemakkelijk wegbrengen naar een container, zoals u nu ook doet met glas en textiel. Dat wil zeggen dat er geen extra kliko bijkomt.

Als deze grondstoffen-kliko wordt ingevoerd, spreken we van “omgekeerd inzamelen”. In de huidige situatie wordt restafval opgehaald en brengt u herbruikbare grondstoffen weg of u gooit het alsnog in de grijze kliko. In de nieuwe situatie worden de herbruikbare grondstoffen opgehaald en brengt u het restafval, wat veel minder zal zijn dan nu, weg of wordt in beperkte mate opgehaald.

Is Baarn hier aan toe?

In de politiek is de vraag is gesteld of Baarn hier aan toe is. Mijn tegenvraag is: waarom niet?

In Europa zijn op dit gebied al verregaande ontwikkelingen gaande, met name in onze buurlanden Duitsland en België, maar ook in Scandinavië. En ook in Nederland hebben verschillende gemeenten het omgekeerd inzamelen al ingevoerd. De ervaringen zijn goed. Waarom zou dat dan niet in Baarn kunnen? Wij zijn toch een modern, vooruitstrevend dorp? Als we onze wereld schoner willen maken – een ambitie die we samen met onze RMN-partners hebben uitgesproken – dan zullen we daar ook maatregelen voor moeten treffen. Iedere verandering is wennen. Dat realiseer ik me. Maar zorgvuldig omgaan met grondstoffen en milieu is een belangrijke zaak en met elkaar kunnen we hierin grote stappen zetten. Als het ons lukt om in 2020 maar liefst 77 procent van ons afval om te zetten in opnieuw bruikbare grondstoffen, dan mogen we oprecht trots zijn op onszelf en op Baarn!

Wat er gaat er nu gebeuren?

We beginnen met een streefgetal van 75 procent terugwinning van grondstoffen. Het college van b&w zal hiertoe in maart 2015 aan de gemeenteraad een voorstel presenteren. Een voorwaarde is dat deze maatregelen niet leiden tot kostenverhoging voor de inwoners. Desondanks zal de overstap naar een nieuwe manier van inzameling van afval, pardon: grondstoffen, van iedereen (niet in de laatste plaats ook voor mij als inwoner van Baarn!) de nodige inspanningen vergen. En dat begint met een andere manier van denken: Van Afval Naar Grondstof.

Margreet Breukelaar, wethouder

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn