Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota 2014-2017

Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota 2014-2017

woensdag 12 juni 2013, door: Wim Genuit

Tijdens de Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota spreken de verschillende gemeenteraadsfracties met elkaar over de perspectiefnota voor de periode 2014-2017. De algemene beschouwingen geven de visie van de verschillende politieke partijen hierop. Hier vind u onze bijdrage.

Geachte voorzitter, leden van de raad, collegeleden en belangstellenden,

Dit jaar houden de fracties van de Baarnse gemeenteraad voor het eerst hun algemene beschouwingen bij de perspectiefnota in plaats van de programmabegroting. GroenLinks is hier altijd een groot voorstander van geweest. Op dit vroege tijdstip in de 'planning- & controlcyclus' valt er voor de raad aanmerkelijk meer te sturen dan wanneer de conceptbegroting al klaar is. We hopen dat deze algemene beschouwingen, meer dan in het verleden, het onderling debat zullen aanjagen en een belangrijke functie zullen vervullen in de kaderstelling van de raad.

De perspectiefnota 2014-2017 staat in het teken van de aanhoudende crisis en de overheveling van diverse taken van het rijk naar de gemeenten zonder dat daar overheveling van voldoende budgetten tegenover staat. Waar Baarn de afgelopen twee jaar de begroting nog betrekkelijk pijnloos in balans heeft kunnen brengen, staan we nu voor ingrijpender keuzes waar het gaat om uitgaven te verlagen en/of inkomsten te verhogen. Ook met de voortdurende onduidelijkheid over de effecten van het landelijk regeerakkoord is het nu al duidelijk dat we bij ongewijzigd beleid afstevenen op een fors structureel tekort.

Het college stelt voor om de woonlasten voor 'de burger' niet verder te verzwaren en verwijst daarbij naar de economische omstandigheden. Maar 'de burger' bestaat niet en de lasten van de crisis zijn ongelijk verdeeld, ook over Baarnse inwoners. Mensen met een laag inkomen worden vaak onevenredig hard getroffen door bezuinigingen van de overheid. En iemand die zijn of haar baan verliest voelt de crisis heel wat sterker dan iemand die kan doorwerken. Dat maakt het lastig om te definieren wat een acceptabel gemeentelijk lastenniveau zou zijn. GroenLinks vindt, en dat hebben we al eerder gezegd, dat de zwaarste lasten gedragen moeten worden door de sterkste schouders. Mensen met een laag inkomen mogen niet de dupe worden van gemeentelijke bezuinigingen. Daarom willen we pleiten voor een effectrapportage die voor elke voorgenomen gemeentelijke bezuiniging in kaart brengt wat de effecten zullen zijn voor mensen met inkomens tot modaal.

Na alle commotie over de verhoging van de OZB in het lopende jaar, maar ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, lijkt het aantrekkelijk om even pas op de plaats te maken en de OZB niet verder te verhogen. Toch kiest GroenLinks voor de eerder gemaakte afspraak om de OZB gefaseerd op te trekken naar het provinciaal gemiddelde als we daarmee een aantasting van het huidige voorzieningenniveau kunnen voorkomen.

Wat het duurzaamheidsbeleid betreft wil GroenLinks het ambitieniveau verhogen. Bij nieuwe bouwprojecten zou niet slechts 'duurzaam' maar energieneutraal bouwen het uitgangspunt moeten zijn. Er liggen nog talloze mogelijkheden om energie te besparen en decentraal op te wekken middels zon, wind, biomassa en warmtekrachtkoppeling; de gemeente moet zulke initiatieven nemen bij de eigen gebouwen en ook Baarnse inwoners en bedrijven daartoe stimuleren. Investeringen op dit gebied verdienen zichzelf terug en leiden op termijn dus ook tot een robuustere begroting. Baarn zou moeten overwegen om zich aan te sluiten bij het Klimaatverbond, een vereniging van gemeenten en provincies die initiatieven op het gebied van klimaatbeleid ontwikkelen. De provincie Utrecht wil de eerste Fair Trade provincie van Nederland worden; wij vinden dat Baarn deze lofwaardige doelstelling van harte moet ondersteunen.

Samenwerken binnen Klimaatverbond en Fair Trade sluit naadloos aan bij de strategische heroriëntatie en veranderende rol die het college ziet voor de gemeente. GroenLinks sluit zich aan bij de visie van het college dat het zoeken naar samenwerking en partnerschap binnen en buiten de lokale gemeenschap meer dan ooit noodzakelijk is om met bescheiden middelen ambitieuze doelen te bereiken.

Dank u voor uw aandacht.


Wim Genuit
Fractievoorzitter GroenLinks

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn