Algemene beschouwingen begroting 2013

Algemene beschouwingen begroting 2013

woensdag 31 oktober 2012, door: Wim Genuit

Tijdens de jaarlijkse begrotingsraad spreken de verschillende gemeenteraadsfracties met elkaar over de begroting voor het komende jaar. De algemene beschouwingen geven de visie van de verschillende politieke partijen hierop. Hier vind u onze bijdrage.

Algemene Beschouwing bij de Programmabegroting 2013-2016

Geachte voorzitter, leden van de raad, collegeleden en belangstellenden,

Graag willen we beginnen met een compliment aan het college en de ambtelijke organisatie voor de begroting zoals die voor ons ligt. Het is een duidelijk en overzichtelijk stuk. De voortvarende aanpak in de afgelopen twee jaar van het 'herstelprogramma financiële functie' en van het stuwmeer aan aanbevelingen van de accountant geven ons het vertrouwen dat het financieel beheer van de gemeente Baarn grotendeels weer op orde is. De grote onzekerheden die toch nog aan deze begroting kleven hebben niet zozeer te maken met een gebrekkige boekhouding, maar met de huidige politieke situatie op landelijk niveau en de keuzes die daar gemaakt gaan worden.

Alle onzekerheden ten spijt, heeft de raad in maart van dit jaar een wervende toekomstvisie voor Baarn vastgesteld. Wij citeren uit deze Ontwerp Toekomstvisie Baarn in 2030:
'De trits “Vorstelijk ­ duurzaam ­ kwaliteit” zorgt voor samenhang in de kenmerken van de Baarnse Identiteit. Deze drie begrippen kunnen worden ingezet en doorvertaald als toetssteen voor beleid en ontwikkelingen en als aanjager van initiatieven.' (Ontwerp Toekomstvisie, pag. 11)

en
'Baarn is in 2030 een stuk duurzamer en klimaatbestendiger dan in 2012. Zoals eerder aangegeven is duurzaamheid synoniem aan kwaliteit. Voor een vorstelijke toekomst ontkomt Baarn dan ook niet aan het leveren van een grote inspanning op dit gebied.' (Ontwerp Toekomstvisie, pag. 21)

Het voorstel van het college om de uitvoering van het eerder door de raad vastgestelde klimaatbeleid vanwege de mindere economische omstandigheden drie jaar op te schorten staat ons inziens haaks op de ambitie die spreekt uit de Toekomstvisie. Het is precies dit gebrek aan inzet dat ten grondslag ligt aan de malaise in het Baarnse milieubeleid van de laatste tien jaar. We mogen ons als gemeente gelukkig prijzen met partners die wél duurzame ideeën ontwikkelen en resultaten boeken: het natuur­ en milieucentrum 'De Groene Inval', de woningcorporatie 'Eemland Wonen', Baarnse bedrijven die inhoud geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, en het recente 'Groene Huis' initiatief dat Fair met Flair (voorheen Wereldwinkel) in samenwerking met een groot aantal enthousiaste ondernemers en instellingen heeft gerealiseerd. Baarn doet er goed aan om zulke initiatieven te koesteren en daarbij aansluiting te zoeken. Geen pas op de plaats, maar vaart maken met het klimaatbeleid. Het gemeentelijk inkoopbeleid bijvoorbeeld moet nu eindelijk eens verduurzaamd worden, en niet alleen wat milieu­aspecten maar ook wat sociale aspecten betreft. Baarn zou de ambitie moeten hebben om binnen drie jaar Fairtrade gemeente te zijn. GroenLinks gaat zich sterk maken voor die doelstelling. En we zullen vanmiddag samen met de PvdA een amendement indienen om de voorgestelde bezuiniging op het klimaatbeleid ongedaan te maken.

Maatschappelijke participatie

GroenLinks heeft in het verleden regelmatig aandacht gevraagd voor de stapelingseffecten van allerlei bezuinigingen die voor mensen net boven het minimuminkomen heel hard kunnen aankomen. We doen het hierbij nogmaals. Mensen met een inkomen net boven 120% van het sociaal minimum vallen straks buiten alle kortingsregelingen. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met een parttime baan die door het verdwijnen van allerlei regelingen netto minder overhoudt dan iemand op bijstandsniveau. En die dan ook nog een eigen bijdrage moet gaan betalen. We vinden dat de gemeente aan mensen met een laag inkomen tot anderhalf maal het sociaal minimum geen of slechts een symbolische eigen bijdrage voor voorzieningen mag vragen.

Verkeer

We maken ons zorgen over de slechte begaanbaarheid van veel voetpaden in Baarn, niet alleen voor ouderen die slecht ter been zijn maar ook voor bijvoorbeeld jonge ouders met kinderwagens. De kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk onderwerp in de Toekomstvisie en in de Visie Wonen. De begaanbaarheid van trottoirs wordt met name genoemd in het Coalitieakkoord en ook in het Gemeentelijk Verkeers­ en Vervoersplan. Op papier is er dus voldoende belangstelling voor, maar dat heeft nog te weinig geleid tot verbetering in de praktijk.

Speelruimtebeleid

GroenLinks kan zich vinden in het voorstel van het college om gezien de financiële situatie de aanleg van nieuwe speelruimte vier jaar uit te stellen. Voor zover die speelruimte bedoeld was om kinderen te stimuleren om meer te bewegen, hebben we wel een idee voor een goedkoop alternatief. We stellen voor dat de gemeente samen met de scholen gaat bevorderen dat kinderen weer lopend of fietsend naar school gaan in plaats van in de auto. Niet met een actie van maar één dag in het jaar, maar het hele jaar door.

Laanplein

Ruim drie jaar geleden is het scenario 'Baarns weefsel' vastgesteld als basis voor de planontwikkeling rond het Laanplein. Inmiddels is dit scenario niet uitvoerbaar gebleken. GroenLinks is van mening dat de raad daarom nieuwe randvoorwaarden moet vaststellen voor planvorming in dit gebied en wil daarbij meer aandacht voor duurzaam bouwen en het behoud van waardevol cultureel erfgoed.

Ziekteverzuim

GroenLinks maakt zich net als diverse andere fracties zorgen over het sterk stijgend langdurig ziekteverzuim in de gemeentelijke organisatie. We vragen ons af hoe het college zo zeker kan weten dat het verzuim op enkele uitzonderingen na niet werkgerelateerd is, We vinden het een goede zaak dat het verzuim serieus aangepakt wordt.

We danken iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van deze programmabegroting en we danken u voor uw aandacht.

Wim Genuit Fractievoorzitter GroenLinks

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn