Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2017 - 2018

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2017 - 2018

woensdag 21 juni 2017, door: Heidi van Otten

Op 21 juni vinden de Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017 - 2018 plaats. Hieronder vindt u de inbreng van GroenLinks.

U kunt hier de volledige download vinden (pdf).


Geachte aanwezigen,

Vandaag is een van de belangrijkste dagen in het politieke jaar. Voor ons ligt de perspectiefnota met de titel "Samen maken we Baarn mooier!". Dat klinkt veelbelovend: als gemeente, inwoners en ondernemers gaan we Baarn nog mooier maken. En toch staan we hier weer met hetzelfde groepje politici, met slechts een handjevol toeschouwers, aan elkaar onze visie op de toekomst van Baarn uit te dragen. Dat is niet echt wat GroenLinks zich bij 'samen' voorstelt. GroenLinks had het debat van vandaag veel liever gevoerd met een grote groep inwoners van onze prachtige gemeente en niet slechts met een kleine afvaardiging van 19 personen.

Deze 19 raadsleden zijn weliswaar gekozen om die inwoners in de besluitvorming te vertegenwoordigen, maar hoe mooi zou het zijn als de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge ook in de vier jaar tussen de verkiezingen hun stem kunnen laten horen? Nu wordt er gesproken over DE gemeente en DE samenleving, alsof dat twee losse entiteiten zijn. Wij hebben het liever over de gemeenschap, een soort vereniging.
Stelt u zich voor: de gemeente Baarn als vereniging waar eens in de vier jaar een bestuur - de raad - wordt gekozen dat de dagelijkse zaken regelt. Maar ook een vereniging waar alle leden, in dit geval de inwoners, nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van hun club. Waar alle leden samen bepalen wat ze belangrijk vinden. En waar het bestuur, nadat het de input van de leden gehoord en afgewogen heeft, uiteindelijk de knoop doorhakt.

Om die reden heb ik samen met een aantal andere raadsleden een voorstel voorbereid om inwoners vaker te vragen naar hun ideeën. Niet als formele stap in het besluitvormingsproces op een moment dat eigenlijk alles al beklonken is, maar daarvoor, als het papier nog leeg is, als de inbreng van inwoners nog werkelijk effect kan hebben. Het voorstel voor deze themabijeenkomsten staat vanavond op de agenda en ik hoop van harte dat u als raadsleden inziet dat dit voorstel voor alle partijen alleen maar winst kan opleveren.
 
Grotere betrokkenheid van onze inwoners is een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma waarmee GroenLinks Baarn vier jaar geleden twee zetels won. Dat programma bevatte nog een aantal andere speerpunten en nu, zo’n driekwart jaar voor de volgende verkiezingen, is het volgens mij een mooi moment om de balans op te maken.

GroenLinks staat voor een samenleving waar duurzaamheid, gelijke kansen en diversiteit centraal staan. Dat geldt ook voor de 'vereniging' Baarn, waar elk van die punten een specifieke aanpak vereist.
Ik neem deze thema’s graag kort met u door.
 

Samen maken we Baarn duurzamer!


Het zal niemand verbazen dat GroenLinks staat voor duurzaamheid. We waren dan ook verheugd dat het huidige college de doelstelling een 'Duurzaam Klimaatneutraal Baarn in 2030' omarmde. Een jaar geleden hebben we uitgebreid met elkaar over deze doelstelling gesproken. De raad heeft toen duidelijk uitgesproken dat er een versnelling nodig is in de uitvoering van maatregelen om de doelstelling te halen. Hoewel de nadruk van de destijds aangenomen motie op de uitvoering lag, constateert GroenLinks dat er nog maar mondjesmaat actie wordt ondernomen. Het onlangs gepresenteerde Tienpuntenplan Duurzaamheid gaat vooral over op opstellen van plannen. Maar plannen alleen maken Baarn niet duurzamer. Bovendien is de doelstelling afgezwakt van 'Klimaatneutraal Baarn in 2030' naar 'Baarn zo veel mogelijk klimaatneutraal in 2030'. Dat geeft weinig vertrouwen dat de uitvoering voortvarend zal worden aangepakt. Navraag leert ons dat er wel het een en ander in gang gezet is, maar van een substantiële versnelling in de uitvoering is geen sprake. Het gaat nog steeds veel te langzaam. De portefeuillehouder heeft toegezegd in september te zullen rapporteren over de voortgang. GroenLinks zal deze evaluatie nauwkeurig bestuderen, en als bijsturing nodig is, ook als dit consequenties heeft voor de begroting, zullen we daartoe een voorstel indienen.

Dezelfde indruk van trage uitvoering leeft bij GroenLinks ten aanzien van het afvalbeleid, of liever gezegd het grondstoffenbeleid. Ons doel is zo min mogelijk restafval en zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen. In 2015 heeft de gemeente de eerste stap gezet naar omgekeerd inzamelen. Maar daarna is er weinig meer gebeurd. Inmiddels leven we in 2017. Het beleid ten aanzien van afvalscheiding is nog steeds niet duidelijk. Het beleid blijft halfslachtig en intussen lopen de kosten voor de RMN steeds verder op. GroenLinks wil niet dat de inwoners van Baarn hiervoor opdraaien. Het is nu tijd dat de gemeente kiest voor een echt duurzaam grondstoffenbeleid en dat voortvarend uitvoert. Geen slappe hap dit keer, maar duidelijke uitgangspunten. Een uitgangspunt dat wat GroenLinks betreft bovenaan staat luidt: iedereen die zijn grondstoffen goed scheidt en zijn restafval flink reduceert wordt beloond.
GroenLinks zal het voorstel dat de portefeuillehouder hierover in september zal uitbrengen kritisch bekijken en waar nodig om bijsturing vragen.

Tot zover de kritische noot op het gevoerde beleid. Er gaat ook een heleboel goed, ofschoon het wat GroenLinks betreft dus op sommige punten wel iets sneller mag. Ik wil een aantal zaken noemen die GroenLinks de afgelopen periode met succes op de kaart heeft gezet.

Duurzaam bouwen maakt steeds meer onderdeel uit van gesprekken met projectontwikkelaars en woningcoöperaties. Afgelopen najaar heeft de raad een onze motie over dit onderwerp unaniem aangenomen.
Duurzaam inkopen krijgt ook meer vorm. Met ondersteuning van het regionale inkoopbureau zijn hier stappen in gemaakt. Daar is GroenLinks blij mee. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd in het verwerven van het keurmerk Fairtradegemeente. Wellicht een mooie volgende stap.

Samen maken we Baarn mooier. GroenLinks is blij om te zien dat de Baarnse samenleving niet altijd passief afwacht tot de gemeente actie onderneemt. Afgelopen jaren zijn tal van mooie bewonersinitiatieven ontstaan. Dat juichen wij van harte toe. Lokaal-O is uitgegroeid tot een mooie ontmoetingplek in de voormalige Gaspard de Colligny. Diverse initiatieven voor minima, zoals Sociaal Baarn zijn inmiddels stevig geworteld in onze gemeenschap. De Baarns Bermbrigade heeft met zijn maandelijkse afvalprikactie de problematiek rondom zwerfafval op de kaart gezet. Bewoners in het Rode Dorp trekken samen op om het groene karakter van hun pleintje te behouden. Tijdens de ontmoetingsmaaltijden onder de noemer Gastvrij Baarn leren bewoners en nieuwkomers elkaar beter kennen. Ook de vele initiatieven om het centrum levendig te houden juichen we toe. Baarn bruist!

Ook het Baarns Klimaat Akkoord, een initiatief van EnergiekBaarn waar begin deze maand de aftrap voor was in de Speeldoos, is een initiatief uit de Baarnse samenleving. GroenLinks is blij te zien dat inwoners niet afwachten als ze verandering wensen, maar dat ze ook op het gebied van duurzaamheid zelf het initiatief nemen. Als we samen, als gemeenschap dingen oppakken, staan we sterker. Alleen als inwoners, ondernemers en de gemeente hun krachten bundelen, is een duurzaam klimaatneutraal Baarn in 2030 mogelijk. GroenLinks Baarn steunt het Baarns Klimaat Akkoord van harte en zal in november met volle overtuiging haar handtekening plaatsen. En uiteraard steken we ook zelf de handen uit de mouwen. Want het wordt hard werken! Duurzaam klimaatneutraal in 2030 wordt je niet zo maar!
 

Samen maken we Baarn leefbaarder!


Werken aan een duurzaam gezond klimaat betekent niet alleen het tegengaan van klimaatverandering wereldwijd. Het gaat ook om aanpassingen die nodig zijn om bijvoorbeeld in de lagere delen van Baarn droge voeten te houden.
In Baarn groeit het besef dat er nu echt plannen moeten worden gemaakt om extreme buien op te kunnen vangen en dat die plannen ook snel moeten worden uitgevoerd. In de Perspectiefnota staat onder het kopje 'Water' dat we in september gaan praten over een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. GroenLinks vindt dat onvoldoende. Een bewustwordingscampagne over het opvangen van regenwater in de tuin of op groene daken is ons volgens ons ook essentieel. Ook moet er bij herinrichtingsplannen expliciet rekening gehouden worden met waterberging. Volgende week zullen wij samen met de PvdA een motie indienen rondom dit thema.

Dit brengt me bij een ander speerpunt van GroenLinks Baarn; de openbare ruimte. GroenLinks is groot voorstander van veel groen. Groene ruimten dragen bij aan een betere waterbeheersing en brengen verkoeling op warme dagen. Bovendien blijkt uit een recente studie dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van mensen. GroenLinks is dan ook blij met het op ons voorstel ingestelde Bomenfonds. Dankzij dit fonds wordt voor iedere gekapte boom in de openbare ruimte een nieuwe boom teruggeplant. Zo houden we Baarn groen.

GroenLinks wil investeren in begaanbare stoepen en goede fietsvoorzieningen. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid, leefbaarheid en bereikbaar is het belangrijk dat binnen Baarn lopen en fietsen aantrekkelijker worden dan een ritje met de auto. De afstanden zijn zo klein dat fietsen en lopen prima alternatieven vormen. Maar dan moeten de trottoirs wel begaanbaar zijn: zonder scheefliggende tegels, op de stoep geparkeerde auto’s en overhangend groen. 
Op dit moment zijn de trottoirs op veel plaatsen slecht onderhouden en vol obstakels. Hoewel dit een terugkerend thema is, ziet GroenLinks weinig verandering. Daar waar groot onderhoud plaatsvindt, worden de trottoirs meegenomen, maar de rest van Baarn en Lage Vuursche moet het doen met trottoirs waar je met een rollator of een kinderwagen vaak nauwelijks overheen kunt. Wij willen hier graag extra geld voor uittrekken.
 

Samen maken we Baarnaars mooier!


Voor GroenLinks zijn alle leden van onze ‘vereniging’, de Baarnse gemeenschap, even belangrijk. Daarom blijven wij hameren op adequate hulp voor hen die even niet mee kunnen komen: goede ondersteuning van mantelzorgers, werkplekken voor mensen voor wie een reguliere baan niet is weggelegd, aandacht voor jongeren in de knel. Een respectvolle behandeling van iedereen die om hulp vraagt moet daarbij het uitgangspunt zijn.  
 
Afgelopen jaar heeft GroenLinks zich samen met enkele andere partijen hard gemaakt voor een beter toegankelijke schulphulpverlening in combinatie met een integraal armoedebeleid. De resultaten van onze inspanningen komen aan de orde tijdens de bespreking van het Actieplan Armoedebestrijding, dat voor vanavond op de agenda staat. GroenLinks benadrukt dat mensen met geldzorgen vaak in een kwetsbare positie verkeren, waarin ze door de bomen het bos niet meer zien. De weg naar herwonnen zelfredzaamheid begint wat GroenLinks betreft niet met bureaucratie, maar met een uitgestoken hand. Alleen zo kunnen mensen weer greep krijgen op hun financiën en op hun leven.

Afronding 
Voorzitter, volgens mij ben ik door mijn tien minuten spreektijd heen, dus ik rond af. 
Vooruitkijkend naar 2018 en verder ziet GroenLinks een mooie toekomst voor Baarn. Een toekomst die voor en door onze inwoners wordt vormgegeven. GroenLinks roept de gemeente en vooral de raad op om aan te sluiten bij de prachtige initiatieven die vanuit de Baarnse samenleving opkomen. Laten we met elkaar zorgen dat iedereen mee kan doen. Zo maken we samen Baarn mooier!

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn