Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015-2018

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015-2018

woensdag 11 juni 2014, door: Heidi van Otten

GroenLinks is de partij die staat voor een duurzame, sociale en open gemeente. Wij kiezen niet voor een terugtredende overheid, maar voor een overheid dit dichtbij haar inwoners staat en die ondersteuning biedt waar dat nodig is. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk toekomstgericht en transparant te zijn. Daarom zijn wij ook erg blij met de voorliggende perspectiefnota. Niet omdat wij graag bezuinigen, maar omdat op een transparante en toekomstbestendige wijze een aantal keuzes worden voorgelegd

GroenLinks is geen voorstander van rigoureuze bezuinigingsmaatregelen. Wij zetten in op een cultuuromslag, waarbij we niet meer denken in twee partijen die tegenover elkaar staan. Dus niet DE gemeente tegenover haar inwoners, maar de gemeente als gemeenschap. Want de gemeente, dat zijn wij samen. En alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat Baarn een gemeente blijft om trots op te zijn.
 
Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan alle inwoners en ondernemers van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. We zullen de komende jaren moeten bezuinigen, daar ontkomen we niet aan. De gemeente krijgt meer wettelijke taken en minder budget van het rijk. Dat is een feit en dit vraagt om creatieve oplossingen. GroenLinks vraagt iedereen om een steentje hieraan bij te dragen. Alleen dan kunnen we de prachtige omgeving en de vele voorzieningen in de gemeente Baarn behouden. Dit vraagt wat van de gemeentelijke organisatie, maar ook van u als bewoner of ondernemer. Ik kom daar later nog op terug.
 
Aansluitend bij de drie denkrichtingen die door het college zijn verwoord in de perspectiefnota, zal ik toelichten hoe GroenLinks denkt dat wij samen, als gemeenschap, het gat in de begroting kunnen dichten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteiten van onze gemeente.
 
Als we het hebben over ombuigingen, dan denken wij dat er op de bedrijfsvoering binnen het gemeentehuis nog heel wat te besparen is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening. GroenLinks wil de komende jaren echt werk maken van duurzaam inkopen. De gemeente Baarn heeft deze ambitie al jaren, maar tot op heden heeft zij dit nog niet waar kunnen maken. Door in te zetten op Baarn als Fair Trade-gemeente en een beter inkoop- en aanbestedingsbeleid, dragen we bij aan een toekomstgerichte houding van onze gemeente. Bovendien leidt slimmer inkopen ook nog eens tot een kostenbesparing.
Ook het verhuren van een deel van het gemeentehuis aan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties zien wij als een mogelijkheid om kosten te besparen. Een serieus onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor, is dan ook een van de opdrachten die wij het college graag meegeven.
 
Kijkend naar de dienstverlening, willen wij niet spreken over het bijstellen van de kwaliteit daarvan, maar over andere vormen van dienstverlening die beter passen bij de huidige tijd.  Nu het wettelijk verplicht wordt dat gemeenten nagenoeg al hun diensten digitaal aanbieden, is het wellicht niet meer nodig om iedere dag open te zijn. We zouden ons kunnen voorstellen dat burgerzaken, naast via de digitale weg, nog beperkt open is of zelfs uitsluitend nog op afspraak werkt. Niet alleen wordt de klant zo beter geholpen, maar de afdeling kan zo efficiënter werken, waardoor naast een kostenbesparing ook een kwaliteitsverbetering te realiseren is.
 
Het  tweede punt wat het college noemt in de perspectiefnota is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. GroenLinks denkt dat hier fors te besparen is, mits alle inwoners van onze prachtige gemeente daar hun steentje aan bijdragen. Niet in financiële zin, maar door af ten toe een half uurtje de handen uit de mouwen te steken. Ik weet dat veel bewoners al een grote inzet tonen voor onze samenleving en dat onze dorpen niet zonder de vele vrijwilligers kunnen, maar toch vraag ik u nog een stapje extra te doen. Als iedereen meehelpt de openbare ruimte netjes te houden, kunnen we kwaliteit toevoegen en tegelijkertijd kosten besparen. Nu hoor ik een aantal mensen denken: “dat is toch een taak van de gemeente, daar betaal ik toch belasting voor”. Ook goed, als u allen vindt dat dit een taak is van de gemeente, dan kan dat natuurlijk ook, maar dan zullen wij dit gezamenlijk moeten betalen in de vorm van meer belastingen. GroenLinks is er echter van overtuigd, dat veel inwoners graag meehelpen om Baarn mooier te maken.
Om u dat laatste zetje te geven wil ik hierbij het college oproepen om met u mee te denken over het gezamenlijk beheren van de openbare ruimte. Als u samen met uw buren die lelijke struiken uit het plantsoen wilt vervangen door mooie bloeiende planten en u wilt die zelf verzorgen, dan moet dat wat ons betreft kunnen.  Of als u met uw buren een bankje wilt neerzetten op dat grasveldje voor de deur, dan kunt u daar wat ons betreft prima afspraken over maken met de mensen op het gemeentehuis. Het enige wat wij vragen, is dat u uw eigen rommel opruimt en af en toe een keer meehelpt de boel weer netjes te maken. Zo zorgen we er samen voor dat Baarn een prachtige gemeente blijft om in te leven, wonen, werken en recreëren.
 
Tot slot noemt het college in haar perspectiefnota het herijken van het voorzieningenniveau. GroenLinks hecht er veel waarde aan dat de bestaande voorzieningen in stand gehouden worden. Daarom willen wij college ook oproepen zorgvuldig hiermee om te gaan. GroenLinks vraagt het college daarom op om zo snel mogelijk met de verschillende subsidieontvangers het gesprek aan te gaan, om zo samen met de betreffende organisatie te kijken naar besparingsmogelijkheden.  Net als iedereen zullen ook deze organisaties een duit in het zakje moeten doen om het gat in de begroting te dichten, maar dit mag niet leiden tot het sluiten van een van de voorzieningen of het afblazen van culturele activiteiten.  GroenLinks wil het college hierin voldoende vrijheid geven, zodat in samenspraak met belanghebbenden maatwerkoplossingen geboden kunnen worden, bijvoorbeeld een het verruimen van gebruiksmogelijkheden van gebouwen of een incidentele subsidie voor bijvoorbeeld een verbouwing.
 
Door samen te werken, ontstaan vaak de beste ideeën. GroenLinks heeft daarom altijd gepleit voor het multifunctioneel gebruik van onderwijsgebouwen, maar wat ons betreft gaan we nog een stapje verder. GroenLinks is groot voorstander van een multifunctioneel dorpshuis of cultuurhuis op de Brink. Omdat niet iedereen bekend is met het begrip cultuurhuis, zal ik een korte toelichting geven. In een cultuurhuis zijn verschillende functies gevestigd, zoals een bibliotheek, een muziekschool, een cultureel centrum, een lokale omroep en een welzijnsorganisatie, maar ook bijvoorbeeld een zorg-loket, een atelier of verschillende verenigingen. Bundeling van deze functies zorgt voor een effectief ruimtegebruik, maar ook voor een natuurlijke samenwerking tussen de verschillende partijen, waardoor laagdrempelige initiatieven kunnen ontstaan die bijdragen aan de sociale cohesie in het dorp.
In Baarn kunnen we, zonder een nieuw gebouw neer te zetten, een deel van deze doelstellingen realiseren, door Stichting Welzijn Baarn te huisvesten bij de Bibliotheek.  Wij willen het college dan ook vragen om in gesprek te gaan met deze partijen, om de onderzoeken of dit mogelijk is en op welke wijze we van 1+1 drie kunnen maken.
 
Met bovenstaande uitgangspunten denkt GroenLinks dat op een transparante wijze een duurzame begroting neer te zetten is, met behoudt van onze voorzieningen en zonder dat dit ten koste gaat van de kwetsbare inwoners van onze prachtige gemeente. Dank u wel voor uw aandacht.
 
Heidi van Otten
Fractievoorzitter GroenLinks Baarn

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn