Amendement GroenLinks t.b.v. onafhankelijk leefwensenonderzoek

Amendement GroenLinks t.b.v. onafhankelijk leefwensenonderzoek

vrijdag 5 februari 2010, door: Wim Genuit

In het raadsdebat over het voorontwerp-bestemmingsplan Drakenburgergracht, woensdag 27 januari 2010, heeft GroenLinks een amendement ingebracht. Dit amendement had als doel om de medewerking van de gemeente Baarn aan de plannen van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort afhankelijk te stellen van een onafhankelijk leefwensenonderzoek onder de cliƫnten van beide instellingen. Het amendement is verworpen met de stemmen van de coalitiefracties tegen.

Hieronder een fragment uit de bijdrage van GroenLinks raadslid Wim Genuit:


Naar aanleiding van de discussie in de commissie ROB en van alle inspraakreacties die we tot nu toe hebben ontvangen, heb ik nog eens een aantal onderzoeken ten aanzien van integratie en omgekeerde integratie doorgelezen.

.....

Een constante factor die telkens terugkomt in al deze onderzoeken is dat betrokken clienten en verwanten vooraf niet of nauwelijks gehoord werden. De problemen die deze mensen in hun nieuwe leefomgeving ondervonden, hadden voor een belangrijk deel voorkomen kunnen worden als met hun wensen met betrekking tot hun leefomgeving serieus rekening gehouden was.

Mijn fractie is niet blind voor de ontwikkeling die het plan voor een Parkwijk de Zandheuvel heeft doorgemaakt. We zien belangrijke verbeteringen ten opzichte van eerdere plannen. We doelen met name op uitbreiding van het aantal clientplaatsen, waardoor het plan gerealiseerd kan worden zonder dat iemand uitgeplaatst hoeft te worden, en op het scheppen van een beschermd kerngebied dat een beschutte leefomgeving kan bieden voor de clienten die dat nodig hebben. Voor het bepalen van de grootte van kerngebied en verhouding tussen beschermde en meer geintegreerde plaatsen is een goed inzicht in de leefwensen van de clienten essentieel. Instellingen zeggen dat ze een betrouwbare methode hebben om die leefwensen in kaart te brengen, maar een aanzienlijke groep verwanten heeft geen vertrouwen in die systematiek, omdat de resultaten te gemakkelijk beinvloed kunnen worden in een door de instellingen gewenste richting.

Als gemeente hebben we geen directe zeggenschap over de bedrijfsvoering van de instellingen. Maar we zijn wel een belangrijke partner in het hele Parkwijk project. De instellingen hebben de medewerking van de gemeente hard nodig bij de realisatie van hun plannen. Omdat we het hier hebben om over een heel kwetsbare groep Baarnse inwoners die niet bij machte is om het eigen belang te behartigen, willen we de medewerking van de gemeente afhankelijk stellen van een objectief onafhankelijk leefwensenonderzoek. Zo’n onafhankelijk leefwensenonderzoek dient als een ‘second opinion’, naast de methode die de instellingen zelf al toepassen. Het onderzoek verkleint de kans dat er verkeerde beslissingen genomen worden t.a.v. de groottes van het bescherde kerngebied en geintegreerde zones. Daarnaast zal het onderzoek ook het draagvlak voor het Parkwijk project sterk vergroten.

We dienen daarom het volgende amendement in:

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Wijzigen beslispunt 1 als volgt: Instemmen met het “Akkoord op hoofdlijnen” met de zorginstellingen en eigenaar van de gronden, met dien verstande dat het akkoord wordt aangevuld met de voorwaarde dat de beide instellingen Sherpa en Amerpoort een onafhankelijk leefwensenonderzoek laten uitvoeren en de resultaten daarvan betrekken bij de verdere planvorming.

Namens GroenLinks,
Wim Genuit

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn