Amendement tegen bezuiniging klimaatdoelstellingen

Amendement tegen bezuiniging klimaatdoelstellingen

woensdag 31 oktober 2012, door: Wim Genuit

Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Baarn heeft GroenLinks samen met de PvdA een amendement ingediend om de voorgestelde bezuiniging op het uitvoeren van het gemeentelijk klimaatbeleid tegen te houden. Het amendement is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Hier vind u de volledige tekst van het amendement:

Amendement op het raadsvoorstel 12RV000057 Programmabegroting 2013-2016

Onderwerp: Programma 3, product 306 Milieu en duurzaamheid.

De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen op 31 oktober 2012

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

•Programmabegroting, programma 3, product 306 Milieu en duurzaamheid (pag. 26), doelstelling N (plan van aanpak Klimaatbeleid 2009-2013), onder kop 'Wat gaan we daarvoor doen':

'In het kader van de bezuinigingen wordt de uitvoering van de klimaatdoelstellingen 3 jaar opgeschort (zie bezuinigingen)'

wijzigen in:

'Uitvoering klimaatdoelstellingen conform eerdere besluitvorming over het Milieubeleidsplan, groene variant d.d. 30 november 2011.'

•Dienovereenkomstig wijzigen van de tabel 5 (Hoe gaan we het meten), tabel 6 (Wat mag het kosten) en andere plaatsen in de Programma-begroting waar de voorgestelde bezuiniging op het plan van aanpak Klimaatbeleid 2009-2013 ter sprake komt. Schrappen van punt 3-7 in tabel 7 (Bezuinigingen/Hogere inkomsten) op pag. 29 en in ' Toelichtingen' op pag. 30.

•De stelpost ' Mogelijkheid anticiperen op rijksbezuinigingen' over de jaren 2013 t/m 2016 verlagen met € 35,000.

Toelichting:

In het Milieu Uitvoeringsprogramma 2012-2015 (deel 3 van het Milieubeleidsplan, pag. 27) staat dat 2,5 fte de minimale formatie is om de gemeentelijke milieutaken naar behoren te kunnen uitvoeren en toe te werken naar fase 3 (situatie met groeiende dwarsverbanden tussen de verschillende taakvelden).

De raad heeft in zijn vergadering van 30 november 2011 middels een amendement de groene variant vastgesteld waarin deze minimale formatie wordt gerealiseerd en zo de voortgang van het gemeentelijke milieu- en klimaatbeleid mogelijk gemaakt. ‚Äč

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn