Collegeprogramma Baarn

Collegeprogramma Baarn

zaterdag 27 september 2014, door: Margreet Breukelaar

Sinds april ben ik GroenLinks wethouder in Baarn. In de afgelopen maanden heb ik kennisgemaakt met tal van mensen en organisaties, ben ik ingewijd in werkwijzen en procedures, en heb ik een eerste indruk gekregen van opstekers, knelpunten en uitdagingen. Langzaam maar zeker begin ik het vak in de vingers te krijgen. Met dit nieuwsbericht wil ik jullie informeren over een aantal zaken binnen mijn portefeuilles die op dit moment spelen. In de toekomst volgt meer op een blog op deze website.

Inwerken

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn vier kersverse wethouders aangetreden. Binnen deze nieuwe club mensen ben ik voortvarend van start gegaan. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan is kennismaken met de mensen die voor de gemeente Baarn werken, de Ambtelijke Organisatie. Ik heb ze leren kennen als een groep hardwerkende en deskundige mensen. Ook heb ik mij verdiept in alle procedures en protocollen die in het gemeentehuis nodig zijn om kwaliteit te garanderen. Hoewel er in de communicatie met de inwoners van Baarn nog wel eens wat fout gaat (een aandachtspunt!), gaat er ook heel veel goed.
Mijn relatie met de ambtenaren is open en opbouwend, waardoor ik op stevige ondersteuning en creativiteit kan rekenen. En dat is belangrijk, want alleen als je de ambtenaren mee hebt, kun je iets bereiken!

De grote lijn: Collegeprogramma voor de komende vier jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de komende vier jaar een programma opgesteld waar in grote lijnen in staat waar we op inzetten. Dit programma is tijdens de raadsvergadering van woensdag 24 september goedgekeurd door de gemeenteraad. In de bijlage treffen jullie dit programma aan.

Mijn portefeuille

Mijn portefeuille bevat de posten Duurzaamheid, Inkoopbeleid, Werk en Inkomen, Openbare Ruimte en Volkshuisvesting. Van alle onderdelen zal ik hieronder kort uiteenzetten welke onderwerpen er op dit moment  spelen.

Duurzaamheid

Een van de onderdelen van mijn portefeuille is Duurzaamheid. Ik ben trots op het feit dat dat thema een prominente plaats heeft gekregen in het nieuwe Collegeprogramma. Het is een belangrijk speerpunt in het beleid van de komende vier jaar.
De afgelopen maanden ben ik gestart met het opstellen van een duurzaamheidsprogramma voor Baarn. Het programma zal gaan over doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid die we in de toekomst in Baarn met ondernemers en inwoners willen bereiken. Daarvoor is in eerste instantie vooral inzicht nodig: welke definitie van het begrip duurzaamheid willen we hanteren, welke duurzame initiatieven zijn er al in Baarn, welke beleidsregels zijn in het verleden door de gemeenteraad opgesteld en hoe kunnen we die herijken etc. Meten is weten! Daarvoor kan ik uw hulp goed gebruiken: maakt u deel uit van een werkgroep of club die zich met duurzaamheid bezighoudt, hebt u ideeën hoe we Baarn duurzamer kunnen maken? Laat het me weten! In het komende halfjaar zal ik deze informatie en mijn ideeën uitwerken in een concreet plan.

Inkoopbeleid

De post inkoopbeleid is een treffend voorbeeld van de noodzaak om tot een heldere definitie van het begrip ‘duurzaamheid’ te komen. Op grond van bestaand beleid wordt de ambtenaren gevraagd ‘duurzaam in te kopen’. Maar het is onduidelijk wat ze met deze inkoopvoorwaarde aan moeten. Wat wordt er onder ‘duurzaamheid’ verstaan en hoe geef je duurzaam inkopen handen en voeten? Pas als er een concrete definitie ligt, kunnen we deze voorwaarde effectief meenemen bij het sluiten van contracten met leveranciers. Er leven overigens voldoende ideeën en de eerste stappen zijn al gezet : in het gemeentehuis gaan we binnenkort over op fair trade koffie en thee, en er zijn plannen voor een duurzamer gebruik van papier en de inkoop van duurzame wijn voor recepties.

Werk en inkomen

Het beleid op de post Werk en Inkomen wordt regionaal vastgesteld en uitgevoerd in twee samenwerkingsverbanden:
  1. De sociale werkvoorziening wordt georganiseerd vanuit het RWA Amfors en omvat de gemeenten Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Leusden en Woudenberg.
  2. De sociale dienst wordt georganiseerd door de BBS (Baarn Bunschoten Soest).
Mijn belangrijkste taak in deze samenwerkingsverbanden is ervoor te zorgen dat het Baarnse geluid en de Baarnse behoeften gehoord worden.

In het kader van de Participatiewet die 1 januari a.s. in werking gaat, werken we aan een toekomstvisie van RWA Amfors. Zo willen we er voor zorgen dat er voldoende werkgelegenheid komt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een hele uitdaging omdat hierbij een groot beroep wordt gedaan op werkgevers en ondernemers. En die moeten op dit moment nog flink buffelen om de (gevolgen van de) economische crisis het hoofd te bieden.

Openbare Ruimte

De post Openbare Ruimte staat heel dicht bij alle inwoners: het gaat over groen- en straatonderhoud. Het groenonderhoud ligt in handen van RWA Amfors, waardoor we veel mensen uit de sociale werkvoorziening op straat zien werken. Vanuit de visie dat de gemeente Baarn maatschappelijk verantwoord moet ondernemen, is dat een mooie beslissing. De kwaliteit van het onderhoud is in de ogen van sommige inwoners echter ondermaats. Ligt dit aan de kwaliteit van de werknemers van RWA Amfors en aan het geit dat dat geen “hard” commercieel bedrijf is? Dit is ook voor mij een aandachtspunt.
In de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen is veel gezegd over stoeptegels die als gevolg van wortelopdruk van bomen scheef liggen, waardoor stoepen en straten onveilig worden. Dit probleem is in kaart gebracht en ik zal het als prioriteit laten behandelen, zodat we spoedig een oplossing hebben.
Ook voor de kwestie van de populieren aan de Geerenweg en de Bestevaerweg heb ik opnieuw aandacht na signalen dat vallende takken een onveilige situatie creëren. Ons doel is een veilige en groene oplossing voor de lange termijn.

Volkshuisvesting

Ik heb inmiddels goede contacten opgebouwd met vertegenwoordigers van Eemland Wonen, de grootste woningbouwcorporatie in Baarn, en met Gooi en Omstreken, een van de andere corporaties. Met Eemland Wonen is structureel overleg waarin knelpunten op de woningmarkt worden besproken. Het is van groot belang dat voor alle doelgroepen voldoende betaalbare sociale woningbouw aangeboden kan worden.

Weblog

Binnenkort start ik via deze website een weblog waarin ik belangstellenden wil informeren over mijn werkzaamheden en de gang van zaken op het gemeentehuis.
Omgekeerd stel ik jullie input erg op prijs! Nu we het GroenLinksgeluid eindelijk ook op bestuursniveau kunnen laten horen, moeten we daar immers zo goed mogelijk gebruik van maken. Jullie kunnen altijd contact met mij opnemen als jullie ideeën, vragen of informatie hebben. Mijn contactgegevens staan hieronder en op mijn persoonlijke pagina.

Hartelijke groet!

Margreet Breukelaar
margreet.breukelaar@baarn.nl

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn