GroenLinks tevreden met de begroting 2015-2018

GroenLinks tevreden met de begroting 2015-2018

zaterdag 1 november 2014, door: Heidi van Otten

Op 29 oktober 2014 heeft GroenLinks ingestemd met de begroting van de Gemeente Baarn voor de periode 2015-2018. We zijn erg blij met de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze begroting. Niet alleen is de meerjarenbegroting sluitend, ook worden de voorzieningen in stand gehouden en hoeft er niet roekeloos gesneden te worden in subsidies.

In juni lieten de eerste prognoses een tekort zien van bijna 8 ton per jaar. Door kritisch te kijken naar interne processen en alle budgetten nog eens tegen het licht te houden is het ons college gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Er is zelfs een heel klein overschot. Toch blijft 2015 financieel gezien een moeilijk jaar. Het voordelige saldo zal daarom worden gereserveerd om tegenvallers op te kunnen vangen die te maken hebben met rijksbezuinigingen. Er blijft dus weinig geld over voor nieuw beleid.

Toch heeft GroenLinks er alle vertrouwen in dat ook 2015 duidelijk in het teken zal staan van de Nieuwe Energie voor Baarn die deze coalitie voorstaat.

Enkele voorbeelden:

Duurzaamheid


Er worden flinke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Nu nog een beetje onzichtbaar, maar vanaf 2015 zal dit tastbaarder gaan worden. De eerste stap is het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie. Dit doet het college niet alleen, maar hier zal zij anderen (bewoners/organisaties) intensief bij betrekken. In de loop van 2015 zal duidelijk worden wat dit concreet gaat betekenen.

Fijne leefomgeving


Ook wordt er gewerkt aan een wijkaanpak wegen, bestrating (stoepen) en staatmeubilair, waarbij meer dan voorheen gekeken gaat worden naar de begaanbaarheid van de stoepen. Wat hier mee samenhangt is het bomenbeheer. Ook hier worden het komende jaar stappen in gezet. Door een planmatiger beheer kunnen we nog meer genieten van ons boomrijke dorp. Tevens wordt een begin gemaakt met de mogelijkheden voor zelfbeheer van groenvoorzieningen van bewoners die dit graag zouden willen.

Goede Zorg


Komend jaar wordt een intensief jaar voor wat betreft de zorg. De gemeente krijgt er een heleboel taken bij en zal dit in goede banen moeten leiden. Naast deze decentralisatie-opgave heeft Baarn gelukkig ook nog eigen ambities op het gebied van zorg. Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen waardering en ondersteuning. Waar nodig wordt vormgegeven aan Respijtzorg. Dit is het tijdelijk overnemen van de zorg door beroepskrachten, ter ontlasting van de mantelzorger.

MOTIE OVER TERUGDRAAIEN BESLUIT VERHOGING OZB


Tijdens de behandeling van de begroting in de raadsvergadering is uitvoerig gesproken over de hoogte van onze OZB. Een motie die hierover werd ingediend door het CDA hebben wij niet gesteund. Ik zal hier kort het standpunt van GroenLinks toelichten.

In 2011 is door de gemeenteraad besloten om de onroerendezaakbelasting stapsgewijs te verhogen. Dit was volgens de toenmalige VVD-wethouder onontkoombaar als we onze voorzieningen in stand wilde houden. Het sluiten van de Trits, de Speeldoos of de Bibliotheek zou onomkeerbaar zijn en daarom niet wenselijk.

GroenLinks heeft in 2011 vol overtuiging ingestemd met deze belastingverhoging. Niet om de Baarnse woningbezitters te pesten, maar om onze voorzieningen te behouden. Het CDA beweerde tijdens de raadsvergadering dat de verhoging het provinciaal gemiddelde niet mocht overstijgen, waardoor de discussie zich concentreerde rondom de vraag wat het provinciaal gemiddelde is. Voor GroenLinks is de vraag of Baarn nu op, onder of boven het provinciaal gemiddelde zit, overigens nooit een argument geweest. Baarn is een uniek dorp met een mooi zwembad, prachtig theater, broodnodige bibliotheek en vele ander voorzieningen en daar zijn wij trots op. De vraag moet dus niet zijn of we meer of minder betalen dan het provinciale gemiddelde, maar hoeveel we met elkaar over hebben voor het behoud van het unieke karakter van ons dorp.

Feitenrelaas college van B&W over de OZB

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn