GroenLinks wil duidelijkheid over gang van zaken baggerdepot

GroenLinks wil duidelijkheid over gang van zaken baggerdepot

woensdag 9 maart 2016, door: Jeroen Bosman

Onze fractie is zeer bezorgd over de gang van zaken rond het baggerdepot aan het Zuidereind. In dat depot, gelegen in een beschermd broedgebied, ligt verontreinigde baggerspecie uit de Eem die daar nooit had mogen worden opgeslagen. Daarom hebben wij deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Al in 2013 vroeg Stichting 'Behoud de Eemvallei' aan het college om handhavend op te treden. De stichting vermoedde dat in het baggerdepot baggerspecie lag die te vervuild was om daar te worden opgeslagen. Het college wees het verzoek af en verklaarde het bezwaar en beroep van Stichting 'Behoud de Eemvallei' ongegrond. In februari 2015 oordeelde de Raad van State anders: de stichting stond in haar recht met het verzoek om handhaving.

Hierop vroeg de gemeente de administratie van de vergunninghouder (Geologistiek B.V.) op om deze te toetsen aan de vergunningsvoorwaarden. Het bedrijf weigerde dit. Vervolgens werd het adviesbureau van Geologistiek B.V. benaderd. Uit de administratie bleek dat de zorgen van Stichting 'Behoud de Eemvallei' gegrond waren. Verder bleek dat vóór de ingebruikname van het baggerdepot geen nulmeting naar de kwaliteit van de onderliggende bodem was verricht. Dat maakt het een stuk moeilijker om bij een eventuele verontreiniging van bodem en grondwater aan te tonen dat de vervuilde baggerspecie de oorzaak is.

Dan speelt er nog een vraag over de aansprakelijkheid. De gemeente heeft de zaak al aan haar verzekeraar voorgelegd. Het is niet ondenkbaar dat de zaak nog een flink juridisch staartje gaat krijgen.

Voor onze fractie was dat reden om de volgende schriftelijke vragen aan het college te stellen:
  1. Op welke gronden heeft de gemeente Baarn destijds aan Geologistiek B.V. vergunning verleend voor de realisatie en exploitatie van het baggerdepot Eempolder?
  2. Op welke gronden heeft het college het verzoek van Stichting 'Behoud de Eemvallei' om handhavend op te treden destijds afgewezen en vervolgens  het bezwaar en beroep van de stichting op dit besluit ongegrond verklaard?
  3. Waarom heeft de gemeente pas na de uitspraak van de Raad van State aan Geologistiek B.V. gevraagd om de kwaliteit van de baggerspecie aan te tonen?
  4. Kan het college inmiddels een uitspraak doen over de kwaliteit van de baggerspecie in het depot? Zo ja, wat is de kwaliteit van de baggerspecie?
  5. Welke handhavingsopdracht heeft het college aan de RUD Utrecht meegegeven?
  6. Kan het college inmiddels een uitspraak doen over de kans dat de gemeente Baarn aansprakelijk wordt gesteld voor schade die Geologistiek B.V. lijdt als gevolg van de uitspraak van de Raad van State? Zo ja, hoe schat het college de financiële risico’s voor de gemeente Baarn in?
  7. Wanneer en op welke wijze wordt de baggerspecie uit het baggerdepot verwijderd?
  8. Hoe wordt vastgesteld in hoeverre de bodem onder het baggerdepot en eventuele aangrenzende percelen is verontreinigd?
  9. Hoe schat het college de risico’s voor de eigenaar van het perceel waarop het baggerdepot ligt en voor eigenaren van aangrenzende percelen in? In hoeverre bestaat de kans dat de percelen niet meer mogen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd?
  10. Hoe schat het college de mogelijke schade voor het beschermd broedgebied in?
Medio april moet het college duidelijkheid verschaffen.

Wij houden u op de hoogte.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn