Heidi van Otten tijdens de Algemene Beschouwingen: Een Baarn met oog voor de toekomst, een Baarn waar iedereen tot z'n recht komt.

Heidi van Otten tijdens de Algemene Beschouwingen: Een Baarn met oog voor de toekomst, een Baarn waar iedereen tot z'n recht komt.

woensdag 29 juni 2016, door: Heidi van Otten

Heidi van Otten pleit namens GroenLinks Baarn voor een duurzame, solidaire en open samenleving. Zie hieronder haar pleidooi tijdens de Algemene Beschouwingen.

Geachte aanwezigen,

Vandaag is een bijzondere dag in het politieke jaar. Een dag waarop we met elkaar debatteren over de toekomst van Baarn. Een dag waarop iedere fractie in deze gemeenteraad duidelijk maakt wat haar drijfveren zijn bij het vormgeven van die toekomst.

Dit debat had ik graag buiten deze raadszaal gevoerd, samen met de inwoners van deze prachtige gemeente. Maar, zoals het afgelopen jaar wel duidelijk is geworden, is deze gemeenteraad hier nog niet klaar voor. Dit blijkt ook wel weer uit de titel van de Perspectiefnota: ’Extern gericht, intern op orde’. Dit is erg vanuit de gemeente geredeneerd, niet vanuit de samenleving, waar we het toch allemaal voor doen. Een samenleving die onder spanning staat. Mensen worden mondiger; iedereen kan tegenwoordig met één druk op de knop uiting geven aan zijn gedachten en gevoelens. Veel van wat lange tijd relatief onzichtbaar is gebleven, komt aan de oppervlakte. Veel positieve energie en creativiteit, maar ook veel onvrede. Te vaak ontaardt die onvrede in polarisatie, in ‘wij-zij-denken’. Er worden dingen geroepen als: “Vluchtelingen zijn gelukszoekers.” “Mensen met schulden hebben het er zelf naar gemaakt.” “Politici zijn onbetrouwbare zakkenvullers.” En dat zijn dan nog de milde uitingen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed dat wij altijd zullen verdedigen. Maar moet alles wat gezegd kan worden ook altijd gezegd worden? En welke verantwoordelijkheid hebben wij als politici daarbij?

Wat GroenLinks betreft mag het niet blijven bij een oproep om wat aardiger voor elkaar te zijn, hoe belangrijk dat ook is. Wij willen ook kijken naar de dieper liggende oorzaken van deze onvrede. Richten wij ons als politiek op de werkelijke problemen? Durven we buiten ons vertrouwde kringetje te kijken? We kunnen wel hier een halleluja-verhaal houden over het feit dat we geld over houden op de begroting, maar draagt dat wel bij aan een beter Baarn, waar we goed zorgen voor de plek waar wij wonen en waarin iedereen tot zijn of haar recht komt?

Goedkoop is soms duurkoop. Iedere cent die we nu niet inzetten om de problemen te voorkomen, kost ons straks het tienvoudige. Als we niet vanaf morgen investeren in de transitie naar een klimaatneutraal Baarn, zitten we over vijftien jaar met de gebakken peren. Als we nu geen geld uittrekken om mensen die niet mee kunnen komen in onze maatschappij te helpen, krijgen we over een aantal jaar de rekening gepresenteerd.
GroenLinks staat voor duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor mij voor toekomstgerichtheid. Dat gaat niet alleen over het milieu, maar ook over hoe we met elkaar omgaan.

Solidariteit

Voorzitter, dit college heeft besloten een Sociaal Steunpunt in te zetten waar iedereen terecht kan die het in onze samenleving niet vanzelfsprekend redt. Mensen die het thuis zwaar hebben. Mensen met psychische problemen. Mensen die langdurig ziek zijn. Mensen met schulden. Er is veel stil leed in Baarn en het duurt vaak te lang voordat ze de uitgestoken hand ervaren waaraan ze behoefte hebben. Dit steunpunt is een goede eerste aanzet, maar er moet meer gebeuren

We vragen ons af of we met de voorzieningen die we bieden de mensen wel bereiken die dat nodig hebben? Of vinden de mensen ons niet? Of misschien vinden wij de mensen niet. Zou dat bijvoorbeeld de oorzaak zijn van het feit dat er vorig jaar 70.000 euro van het budget voor minimabeleid op de plank is blijven liggen? Het stoort ons ongelofelijk dat de enige twee zinnen die in de Perspectiefnota worden gewijd aan minimabeleid, erover gaan dat we toch vooral binnen het beschikbare budget moeten blijven.

Het doel van minimabeleid is wat GroenLinks betreft: ervoor zorgen dat iedereen in Baarn mee kan doen. Dat vraagt om investeren. Laten we inwoners niet langer beschouwen als kostenposten. En als we het dan toch over geld moeten hebben: Als het college een miljoen kan vrijmaken om de Laanstraat opnieuw te bestraten, moet het toch ook mogelijk zijn om mensen met sociale problemen sneller in beeld te krijgen? En te zorgen voor een snelle en adequate schuldhulpverlening? Kijk naar de menselijke maat. Denk niet alleen in loketten, procedures en formulieren, maar neem mensen even bij de hand. Help ze om de kracht in zichzelf terug te vinden. Alleen zo kunnen we voorkomen we dat tegenstellingen zich verscherpen en de maatschappij verder verhardt.

De komende jaren krijgen we te maken met veel nieuwkomers op de woningmarkt. Jong volwassenen, vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die uit de zorginstellingen komen. En dat terwijl er al onvoldoende plaats is voor woningzoekenden die al lange tijd op de wachtlijst staan. Ook hier is het risico van ‘wij-zij-denken’ levensgroot, zeker als we de nieuwkomers vooral onderbrengen in buurten waar al sociale spanning is.

De gemeente heeft hier een taak. Wees creatief, denk buiten de kaders en leer van experimenten om verschillende groepen woningzoekenden samen te brengen en samen vorm te laten geven aan hun woonomgeving. Heb bijvoorbeeld ook oog voor initiatieven om vluchtelingen met een verblijfsstatus tijdelijk onder te brengen bij gezinnen die daar ruimte voor hebben, zodat ze snel ervaren dat wij hen als samenleving omarmen.

Klimaat

Voorzitter, een van de ambities van dit college is een Duurzaam Klimaatneutraal Baarn in 2030. Een mooie ambitie die wij van harte ondersteunen. In de Perspectiefnota vinden we hier echter erg weinig over terug. Er wordt gesproken over en visie op duurzaamheid en het uitvoeren van een klimaatstresstest, maar als we over 14 jaar klimaatneutraal willen zijn, moet er veel meer gebeuren dan dat.

Onze buurgemeente, de Bilt, heeft recent op een rij gezet wat er nodig zou zijn om in 2030 energieneutraal te zijn. En dat is nogal wat. We moeten aan de slag. Liever gisteren nog dan vandaag. De urgentie is hoog, want anders wordt het dweilen met de kraan open. Laten we er daarom voor zorgen dat er zo snel mogelijk een concreet stappenplan ligt om te komen tot een duurzaam klimaatneutraal Baarn in 2030.

Wat ons betreft zijn er een aantal punten die daarin niet mogen ontbreken, ik noem er een paar:
Duurzaam bouwen: laten we niet wachten tot 2020 als energieneutraal bouwen verplicht wordt, maar laten we nu al starten met het realiseren van nul-op-de-meter woningen. Bij de behandeling van de Woonvisie dit najaar kom ik hier nog uitgebreid op terug.

Naast energie besparen, zullen we ook moeten verduurzamen. Dat kan door lokaal duurzame energie op te wekken, maar dat begint met het inkopen van echte groene stroom. Een recent onderzoek van Greenpeace liet zien dat Baarn geen inzage gaf in haar stroomcontracten. Hierover heeft GroenLinks vorige week vragen gesteld. Inmiddels is duidelijk dat Baarn gebruik maakt van EcoStroom van Eneco. Hoewel de herkomst van deze stroom een aantal jaar geleden nog niet als echt groen kon worden geclassificeerd is dit voor 2016 grotendeels wel het geval. Daar zijn wij blij om, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wij roepen het college dan ook op om over te stappen op 100% in Nederland opgewekte windenergie.

Wat ons betreft heeft de gemeente namelijk een duidelijke voorbeeldfunctie. Wat betekent dat de gemeentelijke organisatie voorop moet lopen waar het gaat over klimaat en duurzaamheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast het verduurzamen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, ook echt duurzaam wordt ingekocht, dat er intern aandacht is voor afvalscheiding en afvalreductie, de gemeente het voortouw neemt als het gaat om elektrisch rijden en zo kan ik nog wel een aantal punten opnoemen.

Een belangrijke voorwaarde voor de verduurzaming van onze gemeente is bovendien de financiering hiervan. Er wordt veel gevraagd van inwoners en woningcorporaties die moeten investeren in verduurzaming van hun woningen. Lang niet iedereen heeft hier de mogelijkheden toe. Hier moeten we dus over nadenken. GroenLinks zou graag zien dat er een fonds wordt ingesteld, waaruit leningen kunnen worden verstrekt voor energiebesparende maatregelen. Met de besparing, kan de lening worden afgelost. En met de aflossingen, vult het fonds zich weer, zodat anderen hier weer gebruik van kunnen maken. Een zogenaamd Revolverend Fonds voor de Energietransitie.

Voorzitter, ik rond af. De titel van het coalitieakkoord in 2015 was: Samen in Baarn, Krachtig bestuurd. Deze slogan straalt daadkracht uit, maar ook verbondenheid. Ik zou het zo fijn vinden als dit ook waargemaakt wordt in de komende periode. Laten we in verbondenheid werken aan een Baarn waar we trots op kunnen zijn, een Baarn waar iedereen tot z’n recht komt, een Baarn met oog voor de toekomst, een Baarn waar iedereen meedoet.
En een Baarn waarin we volgend jaar samen met onze inwoners in debat gaan over wat echt belangrijk is voor de toekomst van deze prachtige gemeente.

Dank u wel voor uw aandacht.

Heidi van Otten
Fractievoorzitter
GroenLinks Baarn

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn