Iedereen telt mee!

Iedereen telt mee!

zondag 10 februari 2019, door: Heidi van Otten

Bij GroenLinks denken veel mensen in eerste instantie aan het klimaat en natuur. Maar GroenLinks staat ook voor een inclusieve samenleving, waar iedereen meetelt. De maand januari stond in het teken van deze inclusieve samenleving. En het is mooi om te zien dat thema breed leeft, zowel binnen de politiek als daarbuiten.

Begin januari werden we geconfronteerd met de ‘Nashville-verklaring’ waarin hard werd uitgehaald naar mensen met een andere seksuele oriëntatie (LHBTI). Net als vele anderen voelden wij dat het belangrijk was om een tegengeluid te laten horen. Om de mensen die zich in de hoek gezet voelden, te laten weten dat het overgrote deel van de samenleving hen steunt in wie zij zijn. Het was ontroerend om te zien dat heel Nederland in de dagen na de Nashville-verklaring bijzonder kleurrijk werd door alle regenboogvlaggen. Samen met de andere ondertekenaars van het regenboogakkoord, riepen we, met succes, het college op om ook hier de regenboogvlag uit te hangen als teken dat in Baarn iedereen zichzelf mag zijn.

Een ander onderwerp wat te maken heeft met de inclusieve samenleving, kwam deze maand voorbij in de raad: het collegeplan Een tegen Eenzaamheid.  40% van Baarnaars heeft in een onderzoek voor dit plan laten weten zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Wederom een teken dat onze samenleving nog niet zo inclusief is als we willen.

"Wat GroenLinks betreft benaderen we eenzaamheid niet als aandoening waar een medicijn voor gevonden moet worden, maar kijken we hier met een bredere maatschappelijke blik naar."
 
Niet het bestrijden van eenzaamheid staat dan centraal, maar het bereiken van gezamenlijkheid Wij zien de opgave als het creëren van levendige buurten waar iedereen meetelt. Lokaal-O is een prachtig voorbeeld van hoe dit kan werken. In dit actieprogramma had ik graag willen lezen welke acties we als gemeenschap gaan oppakken om dit te realiseren. Wat er nu ligt is nog te vaag. Te vrijblijvend. Het is voor ons onduidelijk waar het gevraagde budget aan besteed gaat worden. Het door de wethouder gepresenteerde actieplan miste nog echt concrete acties.

Daarom diende de GroenLinks-fractie samen met o.a. PvdA en CDA een motie in om op te roepen tot een concreet plan van aanpak, gericht op alle leeftijdsgroepen en met aansluiting op de bestaande sociale structuren in de wijken. De wethouder heeft nu als opdracht om in september met een concreet actieplan te komen in de raad.

Tot slot stond deze maand de Adviesraad Sociaal Domein op de agenda. Een samenvoeging van verschillende adviesorganen van de gemeente. De brede raad deelt o.a. haar ideeën over jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, zorg en werk & inkomen. Met andere woorden, deze adviesraad draagt bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Want haar diverse leden vertegenwoordigen belangrijke groepen in de Baarnse samenleving. Verder ligt een aantal wetten ten grondslag van de adviesraad, zoals de WMO, ofwel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, welke ernaar streeft dat alle inwoners aan de maatschappij kunnen meedoen. En de Participatiewet, die als doel heeft alle inwoners te laten participeren. Uiteraard vraagt het adviseren aan de hand van deze wetten een organisatiestructuur die ook inclusief is. Een structuur die verschillende gezichtspunten samenbrengt. We vroegen ons tijdens de raadsvergadering openlijk af of de gekozen benadering wel aansluit bij deze opgave.

Om de inclusiviteit te garanderen (met andere woorden: dat de vertegenwoordigde groepen goed gehoord worden in de adviesraad), diende Groenlinks samen met het CDA een Amendement in om de reeds bestaande adviesraden, waaronder de stichting gehandicaptenbelangen (SGB) en de seniorenraad niet te ontmantelen. In ieder geval niet tijdens de opstartfase van de brede adviesraad. De bestaande adviesraden vervullen een belangrijke functie en dat vraagt om erkenning en de juiste ondersteuning vanuit de gemeente. Helaas kreeg het amendement onvoldoende steun in de raad. Tevens is GroenLinks voor een meer vraaggestuurde indeling van de brede adviesraad, waarbij de adviesteams niet statisch zijn, maar afhankelijk van het vraagstuk kunnen wisselen van samenstelling. Wij vinden het belangrijk dat de brede adviesraad de flexibiliteit krijgt om hun interne structuur naar behoefte aan te passen. De wethouder zegde, op ons verzoek, toe dat de nieuwe adviesraad voldoende bewegingsruimte krijgt om de organisatievorm te kiezen die past bij de opgaven die zij voor zich zien.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn