Meer geld voor een mooier, duurzamer en solidair Baarn

Meer geld voor een mooier, duurzamer en solidair Baarn

dinsdag 4 juli 2017, door: Heidi van Otten

Ieder jaar in juni buigt de Baarnse gemeenteraad zich weer over de Perspectiefnota. Een nota waarin het college van B&W haar perspectief op de toekomst voor Baarn schetst. Dit perspectief dient als basis voor de begroting van de komende jaren. Hieraan gekoppeld geven alle fracties in de gemeenteraad hun eigen perspectief op Baarn in de vorm van de Algemene Beschouwingen.

Voor de bijdrage van GroenLinks zie deze pagina.

De Perspectiefnota is het moment voor de diverse fracties om hun wensen kenbaar te maken. In de Algemene Beschouwingen wordt hier al een voorschot op genomen, maar het echte werk begint daarna. De afgelopen weken is de GroenLinks-fractie samen met een aantal anderen druk geweest met het schrijven van haar eigen voorstellen. Voorstellen voor een mooiere toekomst voor Baarn die we graag in de begroting verwerkt zouden zien. We zijn blij dat al onze voorstellen zijn aangenomen en dus verwerkt zullen worden in de meerjarenbegroting die in oktober op de agenda zal staan.

Een korte samenvatting van onze voorstellen:
 

Kwaliteit stoepen en openbare ruimte


De staat van onderhoud van de voetpaden/trottoirs in onze gemeente is al jaren een punt van discussie. Betere voet- en fietsvoorzieningen dragen volgens ons bij aan de verbetering van de leefbaarheid. Bovendien is het voor de samenleving van belang dat ook mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen ongehinderd van A naar B kunnen bewegen. Jarenlang is er bezuinigd op het onderhoud van de wegen en trottoirs, maar we staan er financieel gunstig voor. Daarom heeft GroenLinks het initiatief genomen voor een voorstel om de kwaliteit van alle voetpaden/trottoirs te verbeteren. Hiervoor wordt een inspectie uitgevoerd. Dan wordt ook duidelijk wat de extra kosten zullen zijn. Dit voorstel, in de vorm van een motie, kon rekenen op de steun van de voltallige raad.

Een soortgelijk voorstel over het onkruid en zwerfafval in de openbare ruimte kon eveneens op unanieme steun rekenen. Bovendien werd meteen boter bij de vis gedaan door in de komende jaren € 150.000,- vrij te maken voor beter onderhoud van de openbare ruimte.

Motie 'Verbeteren kwaliteit stoepen'
Motie 'Verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte'
 

Duurzaamheid


GroenLinks vindt het Tienpuntenplan Duurzaamheid dat door het college is vastgesteld niet ambitieus genoeg. Wij zijn er van overtuigd dat er meer nodig is om in 2030 tot een Duurzaam Klimaatneutraal Baarn te komen. Daarom dienden wij een voorstel in om een nulmeting uit te voeren en een routekaart op te stellen naar een Duurzaam Klimaatneutraal Baarn in 2030.

Daarnaast diende GroenLinks samen met PvdA en ChristenUnie/SGP een motie in om als gemeente een actieve bijdrage te leveren aan het Baarns KlimaatAkkoord. Ook dit voorstel is aangenomen. In ons voorstel zijn een aantal projecten genoemd die het college nader zal onderzoeken en uitwerken.

Amendement 'Nulmeting, Routekaart en Duurzaamheidsparagraaf'
Motie 'Baarns Klimaatakkoord'
 

Operatie Steenbreek


Samen met de PvdA en D66 dienden we een motie in om verstening tegen te gaan. Tuinen worden steeds minder groen, met alle gevolgen vandien voor milieu, klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Verstening veroorzaakt een slechte afwatering en overbelasting van het riool, terwijl groen juist zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit en goed is voor flora en fauna. Baarn zal zich aansluiten bij Operatie Steenbreek om mensen hiervan meer bewust te maken en te stimuleren om steen te vervangen voor groen. Ook zal de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld moeten geven.
Nadat eerdere gesprekken hierover niet tot het gewenste draagvlak leidde, zijn wij erg tevreden dat een meerderheid van de raad ook dit voorstel steunde.
 

Declaratiefonds


Op voorstel van PvdA en GroenLinks wordt het maximaal te declareren bedrag per jeugdige voor sport en cultuur geïndexeerd en zal de vinger aan de pols worden gehouden om te voorkomen dat het maximale bedrag ontoereikend blijkt. Een ruime meerderheid van de raad steunde dit voorstel.
 

Digitale communicatie


Op initiatief van ChristenUnie/SGP dienden wij een motie in voor betere voorlichting over digitale communicatie, met name gericht op jongeren en hun ouders. Ook dit voorstel is aangenomen.

Al deze wijzigingen en aanvullingen op de Perspectiefnota maken Baarn weer een stukje leefbaarder, socialer en duurzamer. Daar zijn we blij mee.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn