Motie Gewortelde Asielkinderen

Motie Gewortelde Asielkinderen

woensdag 29 februari 2012, door: Heidi van Otten

Op 29 februari 2012 dient GroenLinks Baarn samen met D66 en PvdA een motie in voor het Kinderpardon. Lees hier de volledige tekst:

Motie over een niet geagendeerd onderwerp: gewortelde asielkinderen

De gemeenteraad van Baarn, in vergadering bijeen op woensdag 29 februari 2012,

overwegende
1. dat kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen soms jaren moeten wachten voor zij duidelijkheid krijgen over hun verblijfsstatus;
2. dat de kinderen gedurende deze tijd stevig geworteld raken in de Nederlandse samenleving;
3. dat mede gelet op de jonge leeftijd waarop zij soms naar Nederland zijn gekomen zij tegenover de abstractie van hun ‘land van herkomst’ de realiteit zetten van Nederland als hun thuisland;

voorts overwegende
4. dat het indruist tegen de medemenselijkheid om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land van hun ouders;
5. dat de onacceptabel lange periode van soms vele jaren voordat zij duidelijkheid krijgen over hun verblijfsstatus vaak te wijten is aan fouten en falend optreden van de overheid;
6. dat een algemene regeling voor deze groep de voorkeur verdient boven gekunstelde ad-hoc constructies;
7. dat in de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel (Kamerstukken 33 068) van de leden Spekman (PvdA) en Voordewind (CU) in behandeling is dat hierin voorziet;
8. dat het soms nodig is om als lokale bestuurlijke vertegenwoordiging een signaal af te geven ter ondersteuning van landelijke besluitvorming;
9. dat er brede maatschappelijke steun is in het land voor dit voorstel, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de vorm van de door GroenLinks gestarte petitie op http://www.kinderpardon.nl die al door meer dan 126.000 mensen ondertekend werd, waaronder veel Baarnaars;
10. dat er telkens veel aandacht is voor individuele gevallen, zowel in de politiek als in de media;
11. dat er gestreefd zou moeten worden naar een structurele oplossing voor de hele groep kinderen die het betreft (naar schatting 1.500);

spreekt uit
1. dat het wenselijk is dat er zo spoedig mogelijk een wettelijke regeling komt die het mogelijk maakt dat in Nederland gewortelde asielzoekende kinderen na jaren van onzekerheid mede ten gevolge van falen van de overheid een verblijfsvergunning krijgen;
2. dat alles in het werk gesteld dient te worden om überhaupt dit soort onwenselijk lange procedures van toelating te voorkomen;

verzoekt het college daarom
1. bij de minister voor Immigratie, Integratie & Asiel aan te dringen op een ‘Kinderpardon’;
2. een afschrift van deze motie door te geleiden naar de VNG, de Tweede Kamer en de minister;
3. zich door deze motie gesteund te weten door de raad bij het realiseren van dit doel;

en gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks Wim Genuit
D66 Petra de Ruijter
PvdA Peter Blokker

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn