Motie GroenLinks: verkeersplan en openbare commissie

Motie GroenLinks: verkeersplan en openbare commissie

vrijdag 2 april 2010, door: Heidi van Otten

De coalitie neemt het in de motie van GroenLinks voorgestelde verkeersplan en het formeren van een Verkeerscommissie over en zal de voorstellen verwerken in het coalitieakkoord.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 maart diende GroenLinks een motie in. In zijn toelichting wees Wim Genuit op de ingekomen bezwaren met betrekking tot geplande parkeerplaatsen op de Leestraat: ‘Dit zijn geen op zichzelf staande klachten. Steeds vaker zien we dat bewoners vlak voor of zelfs tijdens werkzaamheden ten behoeve van verkeersmaatregelen bezwaren indienen. Dit is veel te laat om nog aan te haken bij het besluitvormingsproces, met als gevolg dat bewoners zich niet gehoord voelen en er geen draagvlak is voor de geplande maatregelen. Dit is niet de bewoners te verwijten, maar de gemeente.’

Tijdens het lijsttrekkersdebat in Greenfields is door de voorzitter van de Baarnse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een voorstel gedaan voor een alternatief voor de Werkgroep Verkeer. VVN ziet meer in een openbare Verkeerscommissie waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Hierbij valt te denken aan de gemeente, wijkplatforms, politie, hulpdiensten en VVN, maar ook de seniorenraad en de onderwijsinstellingen.

GroenLinks steunt het initiatief van VVN, maar is wel van mening dat allereerst een visie vastgesteld moet worden voor het verkeersbeleid. Het huidige verkeersbeleid is gebaseerd op een groot aantal verschillende beleidsdocumenten, waaronder een beleidsnota uit 1991, een verkeersveiligheidsplan uit 1996, een weg-categoriseringsplan uit 1999 en een paar paragrafen uit het ruimtelijk structuurplan. Alles bij elkaar vormt dit een verouderde, maar bovenal zeer versnipperde en inconsistente basis voor het verkeersbeleid in Baarn.

Door het opstellen van een actueel en eenduidig verkeersplan worden kaders aangegeven waarbinnen belanghebbenden kunnen meepraten over verkeersmaatregelen. Dit zorgt voor meer transparantie en meer draagvlak rondom de planvorming.

Namens de coalitie deelde Frans Luiten (VVD) mee de in de motie verwoorde voorstellen over te nemen en deze te verwerken in het coalitieakkoord. GroenLinks raadslid Wim Genuit besloot daarom de motie aan te houden in afwachting van de formulering in het akkoord.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn