Motie van afkeuring voor wethouder De Wilde voor slechte communicatie

Motie van afkeuring voor wethouder De Wilde voor slechte communicatie

woensdag 18 december 2013, door: Wim Genuit

Op 29 februari 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over vervangende huisvesting voor de NBS, een besluit dat voorzag in revitalisering van het oude waldheimgebouw.

De uitvoering van deze revitalisering zoals die nu plaatsvindt komt niet overeen met het beeld dat in het betreffende raadsvoorstel geschetst is.

In de raad van 30 oktober j.l. hebben we hierover mondelinge vragen gesteld aan het college.

Naar aanleiding van de antwoorden hierop hebben we samen met D66 en de Groep Allal Ennahachi aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

De antwoorden die we inmiddels van het college mochten ontvangen stellen ons niet tevreden.De wethouder stelt in zijn beantwoording “met de kennis van nu constateren wij dat wij onze besluiten actiever met u hadden kunnen delen”.

Deze formulering duidt er ons inziens op dat de wethouder zich nog steeds niet bewust is, of niet bereid is toe te geven, dat hij tekortgeschoten is in zijn informatieplicht aan de raad. Niemand zal hem immers kwalijk willen nemen dat hij twee jaar geleden, of een jaar geleden, niet de kennis had die hij nu heeft.

Wat we hem wel kwalijk nemen is dat hij sinds 29 februari 2012 heel goed geweten heeft dat de raad op de hoogte gehouden wilde worden van de ontwikkelingen m.b.t. de herhuisvesting van de NBS, dat hij met zoveel woorden heeft toegezegd dat middels informatiebrieven te zullen doen, en dat hij vervolgens geen woord gehouden heeft.

Daarom dienden wij tevergeefs de volgende motie in:

Motie van afkeuring
Raadsvergadering: 18 december 2013

Onderwerp: Revitalisering voormalig Waldheimgebouw t.b.v. huisvesting NBS

De Raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen op 18 december 2013,

• Gehoord de beantwoording van de mondelinge vragen gesteld door GroenLinks, mede namens de Groep Allal Ennahachi, in het vragenhalfuur van de raadsvergadering op 30 oktober 2013
• Gelezen de beantwoording door het college van de aanvullende schriftelijke vragen gesteld door GroenLinks, D66 en de Groep Allal Ennahachi

Overwegende dat:
• De raad op 29 februari 2012 een besluit heeft genomen over “de herhuisvesting van de NBS op basis van de revitalisering van het huidige Waldheimgebouw en conform de in het voorstel genoemde randvoorwaarden”;
• Dit besluit genomen is mede op grond van de informatie in het raadsvoorstel dat uit bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat het stenen raamwerk van het gebouw nog 40 jaar mee kan;
• Het bovengenoemd raadsvoorstel voorts stelt dat “De basiselementen van het gebouw (draagmuren) blijven bestaan en de gymnastiekzaal die nog prima voldoet”;
• De portefeuillehouder bij de behandeling van het raadsvoorstel de expliciete toezegging gedaan heeft dat de raad door middel van informatiebrieven op de hoogte gehouden zal worden van belangrijke stappen die in het proces van de herhuisvesting van de NBS gezet worden;
• Het definitieve ontwerp van de nieuwe school in belangrijke mate blijkt af te wijken van het beeld dat in eerder genoemd raadsvoorstel geschetst is;
• Deze afwijkingen van het oorspronkelijke voorstel niet aan de gemeenteraad zijn gemeld;
• De portefeuillehouder in de beantwoording van de mondelinge vragen aangaf niet te zijn afgeweken van de door de raad gestelde kaders;
• Met het vaststellen van de kaders een verkeerd beeld is geschetst ten aanzien van het begrip revitalisering;
• De in de beantwoording van de schriftelijke vragen genoemde opleverdatum van tweede kwartaal 2015 een belangrijke vertraging betekent ten opzichte van eerdere planning;
• Deze vertraging niet eerder aan de raad is gemeld;
• De portefeuillehouder derhalve diverse malen in gebreke is gebleven om de raad op de hoogte te houden van de gang van zaken rond de herhuisvesting van de NBS;

Spreekt uit:
Het herhaaldelijk in gebreke blijven van de portefeuillehouder ten aanzien van zijn actieve informatieplicht af te keuren .

En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks, Wim Genuit
GAE, Allal Ennahachi
D66, Theo Stroo

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn