Nog even demissionaire wethouders Breukelaar en Blokker doorbreken stilte

Nog even demissionaire wethouders Breukelaar en Blokker doorbreken stilte

donderdag 23 april 2015, door: Maurice van der Valk

Op woensdag 22 april is afscheid genomen van de wethouders Peter Blokker (PvdA) en Margreet Breukelaar (GroenLinks). Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen dezelfde dag een interview in de Baarnsche Courant, waarin beiden terugblikken op het afgelopen jaar en de bestuurscrisis. Hieronder vindt u dit interview.

Tot het indienen van hun ontslagbrief vorige week woensdag hebben de demissionaire wethouders Margreet Breukelaar (GroenLinks) en Peter Blokker (PvdA) hun kaken stijf op elkaar gehouden. Geen onvertogen woord viel. Beiden deden niet mee aan het Zwarte Pieten, dat met name via Twitter plaatsvond. In het belang van Baarn en de Baarnaars, niet alleen de eigen achterban, verrichtten zij hun werk plichtsgetrouw, met veel plezier en tot de laatste snik. De teleurstelling over de wijze waarop zij door de formateur, VVD-raadslid Suzanne Oortman-Gerlings, afgeserveerd werden droop van hun gezicht. De twee werden niet eens uitgenodigd voor een kopje koffie. De komst van de nieuwe coalitie met VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP leek Breukelaar en Blokker geregisseerd. Van een verloren jaar is naar hun overtuiging absoluut geen sprake, aangezien in hun optiek in het nieuwe coalitieakkoord van een belangrijke koerswijziging geen sprake is.  Een veelheid aan zaken is in gang gezet. Voordat de eerste oogst geplukt zou gaan worden, werden zij buitenspel gezet. Belangrijke dossiers aangaande het grondstoffenbeleid, de garantiebanen en andere onderdelen van het Sociaal Domein liggen geruime tijd stil. Dat raakt Breukelaar en Blokker. Met opgeheven hoofd vertrekken beiden morgenavond uit de politieke arena, die in Baarn steeds meer een slangenkuil dreigt te worden. Een arena waar het allang niet meer gaat om de inhoud maar nadrukkelijk op de persoon wordt gespeeld.

5 maart jongstleden ontstond de bestuurscrisis. Gesprekken op de hei en andere bemiddelingspogingen ten spijt. De coalitiegenoten BOP, PvdA en GroenLinks zegden het vertrouwen op in D66-wethouder Rudolph Vermeer.
"Op verzoek van Theo Stroo (red. D66 fractieleider), die had toegezegd de problemen intern op te willen lossen. In plaats van zijn toezegging gestand te doen trok hij de stekker uit de coalitie. Wij waren verbaasd. D66 nam de BOP in de val mee. Verschil van mening over dossiers was er niet, het ging puur om de poppetjes", stelt mevrouw Breukelaar. Zij en Blokker begrepen de kritiek over laksheid en slordigheid, die Vermeer op de ambtelijke organisatie en de besluitvorming intern uitte. "Een cultuurverandering heeft echter tijd nodig, dus hij had zijn tempo moeten aanpassen," oordeelt Blokker. Grote moeite hadden beiden met de bijeenkomst over een nieuw winkelconcept voor het centrum van Baarn. Vermeer sprak hierover met winkeliers en andere stakeholders, wilde al in maart spijkers met koppen slaan. "Hier ging hij te snel, passeerde college en organisatie," aldus Breukelaar.
Na de val van de bestaande coalitie zou de BOP het voortouw nemen een nieuwe coalitie te samen te stellen. Een onmogelijke missie voor fractieleider Cok de Zwart. Als een na grootste partij mocht de VVD die taak op zich nemen. Het bevreemdde Margreet en Peter dat geen informateur werd aangesteld. Groot was hun verbazing door de VVD zonder tekst en uitleg terzijde geschoven te worden. Blokker heeft het gevoel afgerekend te worden op het feit dat de PvdA vorig jaar als zittende collegepartij met de BOP, D66 en GroenLinks in zee ging. "De afgelopen acht jaar was de VVD leading in het college geweest. Gelet op de verkiezingsuitslag van maart vorig jaar wilden wij het over links doen," aldus Peter. Margreet vult aan "De uitslag was van dien aard dat in Baarn een andere wind moest waaien, de verdiensten van Kees Koudstaal en de BOP. Wij haakten aan." De deelname aan de coalitie gaf GroenLinks de kans duurzaamheid en het grondstoffenbeleid nadrukkelijker op de politieke agenda te krijgen.

Onbegrip


Breukelaar kan geen redenen bedenken waarom VVD GroenLinks niet voor de nieuwe coalitie heeft gevraagd. Te meer daar in andere gemeenten die samenwerking bestaat en het gedachtegoed van de ChristenUnie/SGP verder van de VVD afstaat dan van GroenLinks. "Op Twitter werd gesteld dat het verschil tussen de VVD idealen en die van GroenLinks te groot zouden zijn. Ik geloof daar niet in. Net zo min als dat ons de val van de coalitie kan worden verweten. Wat mij verbaast is dat D66 de BOP heeft gebruikt om de coalitie op te blazen, en nu wel terugkomt in de coalitie, maar zonder Vermeer als wethouder. Blijkbaar ging het bij D66 ook om de persoon", stelt zij vast. In haar contacten met collegawethouders in de regio heeft zij het ontstaan van de crisis niet kunnen uitleggen. In haar perceptie heeft Baarn zichzelf benoemd tot de risée van de regio. Baarn is enorme imagoschade toegebracht, mede omdat binnen de gemeenteraad over de effecten van de crisis niet is nagedacht.
Peter Blokker vindt het merkwaardig dat geen informateur is aangesteld. "Zij dulden geen pottenkijkers, gaan op dezelfde manier door als  voorheen, hebben 0,0 zelfreflectie." Blokker ziet de nieuwe club in oude valkuilen tuimelen. De 'wij-zij' discussie moet niet weer oplaaien. Zijn advies aan het nieuwe college is vooral vanaf stap 1 de burgers, waaronder veel deskundigheid aanwezig is, in de besluitvorming mee te nemen. "Bestuurlijke kaders en verwachtingen aangeven. Niet roepen dat die inwoners alleen maar lastig zijn." Margreet Breukelaar stelt "De nieuwe energie, waarover wij het coalitie spraken, hield ook in ideeën en thema’s vanuit de bevolking, bewoners en bedrijven, naar binnenhalen. De raad blijft kaderstellend." De creatieve inbreng hoort te komen van de raad, die opdrachten verstrekt aan het college, dat in samenspel met de ambtelijke organisatie tot voorstellen komt. In de praktijk blijft de creatieve inbreng van de raad echter uit, en moet dat komen van het college i.c. de ambtenaren. Met BOP en D66 hebben PvdA en GroenLinks tevergeefs geprobeerd dat roer om te krijgen.

Zaaien en oogsten


De afgelopen bijna twaalf maanden hebben Breukelaar en Blokker niet stilgezeten. Ze hebben gezaaid, hun opvolgers kunnen oogsten. Aan de transitie van de jeugdzorg, wmo en participatiewet op lokaal niveau hebben zij hun steentje meer dan bijgedragen. Uit een recent onderzoek door het VARA tv programma Kassa naar het goed en op tijd beantwoorden van zorgvragen van Baarnaars via de telefoon en e-mail kwam Baarn als de beste naar voren. "De overgang van de Participatiewet wordt afgerond met de actualisatie van de re-integratieverordening en de verordening cliëntenparticipatie, die in juni in de raad worden besproken. We hebben het heel sociaal geregeld met behoud van oude regelingen", zet Margreet zichzelf een pluim op de hoed.
Verder geeft zij aan er in geslaagd te zijn een goede band met Eemland Wonen opgebouwd te hebben. Het in samenwerking met het RMN opgestelde grondstoffenplan kan in de raad worden gedebatteerd. De deur is opengezet om de toewijzing van huurwoningen niet langer zelf maar door Woningnet te laten uitvoeren. De populieren langs de rondweg kunnen gefaseerd worden gekapt. De aanpak van worteldruk (juni) en het bomenbeheer zijn stappen verder. Tot de herinrichting van de algemene begraafplaats (Wijkamplaan) is besloten. De uitvoering is aanstaande. Het verzoek om een extra opbaarruimte is in behandeling genomen. Meer zonnepanelen zijn geplaatst en een actieplan Klimaat waarin ook voorzien wordt in maatregelen rond de wateroverlast is vastgesteld.  Op het gebied van duurzaamheid verricht een regiegroep goed werk, worden voorbereidingen getroffen voor de Dag van de duurzaamheid ’op 9 oktober dit jaar. Een beweging is op komst, die nog een naam moet krijgen. Margreet Breukelaar zegt bij die beweging nauw betrokken te blijven.

Palmares


Met Breukelaar is Blokker verheugd over de herinrichting van de Grutto- , Kemphaan-, Kievit- en Lepelaarstraat. Peter heeft de verkeersveiligheid in samenspraak met de schooldirecties bij basisscholen en kinderdagverblijven aanzienlijk verbeterd. Binnenkort zijn de eerste resultatien zichtbaar. Marketingspunten worden aangebracht, schoolzone opnieuw aangegeven. De aanzet is gegeven tot het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor de oude centrumscholen Amalia-Astro, KWS en Aloysius. Hierin wordt de toekomst van deze basisscholen vastgelegd. Voor de totstandkoming van de Brede School Baarn Noord (Noorderbreedte) zijn slagen gemaakt, aldus Blokker, die met Breukelaar tevreden constateert dat bij de aanbesteding van bouwprojecten door de gemeente mensen zonder werk ingeschakeld vormen ( social return). De extra parkeerplaatsen in Lage Vuursche (Beukenbos), jeugdzorg, kindermishandeling, nieuw sportbeleid hebben zijn aandacht gekregen. Blokker en Breukelaar roemen de kwaliteit van de organisatie, die naar hun overtuiging integer, loyaal en deskundig is. Als positief hebben zij ervaren de nieuwe manier van werken, inhoudende dat wethouder en ambtenaren integraal de voorstellen bespreken, hetgeen ertoe heeft geleid dat eerder een heldere visie op stukken wordt verkregen. Een helder zicht op hun arbeidzame toekomst hebben beiden nog niet. Peter keert mogelijk terug naar het basisonderwijs. Het wethouderschap is hem erg goed bevallen, maar helaas is die periode na morgen verleden tijd. Voor Margreet geldt hetzelfde. Ook zij heeft veel voldoening en plezier aan het wethouder zijn beleefd. Geschrokken is zij van de kwaliteit van het politieke debat. Een raad die een half uur discussieert over een lift van een paar duizend euro, maar direct 'ja' zegt tegen schuldhulpverlening van twee ton. Het lijkt er op dat hoe ingewikkelder een dossier is, hoe minder inhoudelijk gedebatteerd wordt. Zij wil bij de politiek betrokken blijven, hoopt  weer leuke taken te krijgen aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht. "Ik neem in ieder geval vanuit mijn ervaringen in Baarn veel casuïstiek mee naar de lessen staats- en bestuursrecht."

Bron: Baarnsche Courant, 22-04-2015

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn