Ontslagbrief Margreet Breukelaar

Ontslagbrief Margreet Breukelaar

vrijdag 17 april 2015, door: Margreet Breukelaar

Op 5 maart j.l. zegde de fractie van D66 de samenwerking op met de BOP, GroenLinks en PvdA, met als gevolg het vertrek van wethouders Vermeer en Koudstaal. Op 23 april zal een nieuwe raadsmeerderheid van VVD, D66, CDA en CU/SGP een coalitieakkoord presenteren. Tegelijkertijd zullen 4 nieuwe wethouders voorgedragen worden. Impliciet betekent dit het ontslag van wethouders Breukelaar en Blokker. Hieronder treft u de ontslagbrief aan die zij afgelopen woensdag aanboden aan burgemeester Röell.

Baarn, 15 april 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Baarn,

Geachte heer Röell, beste Mark,

Een jaar geleden zijn wij door de meerderheid van de gemeenteraad benoemd als wethouders voor de duur van vier jaar. Voorgedragen door de fracties van Partij van de Arbeid en GroenLinks Baarn, hebben wij onze taken zorgvuldig en vanuit het duale denken uitgevoerd. We hebben niet alleen bestuurd ten behoeve van onze eigen achterban, maar met name voor alle inwoners van Baarn. Het duale stelsel hebben wij op een zo zuiver mogelijke manier invulling gegeven.

Vorige week woensdag berichtte de formateur aan de gemeenteraad en wethouders dat op 23 april a.s. tijdens een extra raadsvergadering vier nieuwe wethouders zullen worden voorgedragen. Later die week ontvingen wij het concept-coalitieakkoord dat op diezelfde vergadering aan de orde zal komen. Een verrassende volgorde: eerst worden de aspirant wethouders bekendgemaakt en dan de inhoud van het te volgen beleid.

Sinds het uitbreken van de crisis heeft de formateur geen contact met ons opgenomen en tot op heden zijn wij (nog) niet benaderd met het verzoek om onze taken over te dragen aan de nieuw te benoemen wethouders. Met het voorstel van de benoeming van vier nieuwe wethouders heeft de raad ons echter impliciet ons ontslag aangezegd, iets wat hij normaliter slechts met een motie van wantrouwen kan doen en alleen bij disfunctioneren van de betrokken wethouder(s). Wij weten dat daar geen gronden voor zijn.

Over ontslag nemen voordat we de periode van vier jaar waarvoor wij zijn benoemd hebben uitgediend, doen wij niet lichtzinnig. De gemeente Baarn is getroffen door een crisis. Juist dan is het streven naar zo veel mogelijk continuïteit van bestuur essentieel en in het belang van de hele Baarnse bevolking. Het verbaast ons dan ook dat de formateur dit algemeen belang niet heeft laten meewegen in haar keuzes om te komen tot een nieuwe meerderheid. Het gaat ons hierbij niet om het veiligstellen van onze positie, maar om het belang van Baarn.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft laten weten dat hij op 23 april 2015 vier nieuwe wethouders zal voordragen. Wij concluderen daaruit dat ons vertrek gewenst is. Zes wethouders zou immers wel erg veel van het goede zijn! Bij voorkeur nemen we ontslag op inhoudelijke gronden. Helaas kunnen we daarvoor in het 'nieuwe' coalitieakkoord geen enkel aanknopingspunt vinden. Na grondige bestudering blijkt dat dit document - op wat veiligheidszaken en de intentie om niet te ontwikkelen op het parkeerterrein Laanstraat (hetgeen wij overigens betreuren) na- geen substantiële koerswijzigingen te bevatten: de nieuwe wethouders gaan gewoon verder op het pad dat wij een jaar geleden hebben ingezet.
Enerzijds stemt ons dat tevreden omdat het een bevestiging is van het feit dat wij het afgelopen jaar een goede koers hebben gekozen. Anderzijds bevestigt het opnieuw het beschamende feit dat het bij het ontstaan van de crisis en tijdens de daaropvolgende formatie niet ging om de inhoud, maar om wie die inhoud vorm mag geven. Een bedroevende constatering.

Welnu, hoewel er geen inhoudelijke redenen zijn om ons terug te trekken, is duidelijk dat onze inzet als wethouder niet langer gewenst is.
Wij dienen daarom ons ontslag in per 23 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Peter Blokker en Margreet Breukelaar
Wethouders gemeente Baarn

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn