Op weg naar een burgerbegroting voor Baarn

Op weg naar een burgerbegroting voor Baarn

maandag 2 november 2015, door: Heidi van Otten

Woensdag 28 oktober sprak de gemeenteraad van Baarn over de begroting voor 2016 en verder. De fractie van GroenLinks heeft lang getwijfeld of zij in kon stemmen met de voorgestelde beleidskeuzes. Keuzes waar het in deze begroting alleen gaat over cijfertjes en niet over mensen. Economisme noemt Jesse Klaver dat.

Deze begroting maakt andere keuzes dan wij graag zouden zien. Toch kloppen de cijfers. Ook is deze begroting een goede financiële vertaling van eerder genomen besluiten. Besluiten waarin GroenLinks tegen stemde, maar de meerderheid van de raad was voor. Dat is hoe de democratie werkt.
Om bovengenoemde technische redenen hebben wij besloten om voor de begroting te stemmen, maar wel met een dubbel gevoel. Veel liever zouden wij zien dat de begroting een document is van alle Baarnaars. Waarin met elkaar keuzes worden gemaakt over wat we willen met Baarn. Daarom heeft GroenLinks bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om het college op te roepen toe te werken naar een breed gedragen burgerbegroting.

In Nederland is een beweging gaande naar een nieuwe vorm van democratie, waar we niet meer eens in de vier jaar naar de stembus gaan, maar waar inwoners voortdurend willen meedenken en meebeslissen over hun eigen leefomgeving. De representatieve democratie zoals we die kennen sinds Thorbecke (1848) is niet meer van deze tijd. Steeds vaker zien we dat deze traditionele vorm van representatieve democratie wordt aangevuld met een participatieve democratie, waarin bewoners ook tussentijds meedoen en meebeslissen. Hierbij past ook een burgerbegroting. Al het beleid begint immers bij de begroting. Dus wat is er logischer dan de bewoners ook hierin een stem te geven.

Verschillende gemeenten gingen Baarn al voor. Er wordt in Nederland volop gewerkt aan burgerbegrotingen in allerlei varianten. Soms gaat het om een beperkt budget wat een wijk zelf mag besteden en soms gaat het ook om bijv. 10% van de totale begroting waar bewoners over mee mogen praten. Diverse gemeenteraden hebben zich gecommitteerd aan de uitkomsten hiervan.

Vaak wordt gezegd dat de kloof tussen politiek en burger steeds groter wordt. Een burgerbegroting kan een belangrijke bijdrage leveren om deze kloof te dichten. Politiek en inwoners worden gezamenlijk verantwoordelijk voor de besteding van publieke gelden.

Met deze motie vroegen we niet om per direct een volwaardige burgerbegroting op te stellen. Wel willen we dat komend jaar een aantal belangrijke stappen in die richting te zetten.

De motie heeft het niet gehaald. Naast GroenLinks vonden ook de fracties van de BOP en de LTS dat Baarn toe is aan het geleidelijk invoeren van burgerbegroting in welke vorm dan ook. De overige partijen zijn er nog niet klaar voor, maar GroenLinks zal zich in Baarn blijven inzetten voor moderne vormen van democratie.

Hieronder de integrale tekst van de motie:

De gemeenteraad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen op 28 oktober 2015;

Overwegende dat:

1. In Nederland een beweging gaande is van het steeds meer betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid;
2. Dit vraagt om meer verbinding tussen de representatieve democratie (waarin burgers worden vertegenwoordigd door raadsleden) en de participatieve democratie (waarin bewoners zelf meedenken in de besluitvorming van gemeentelijk beleid);
3. De meerderheid van deze gemeenteraad staat voor “het actief informeren en betrekken van inwoners. We willen gebruik maken van de beschikbare kennis van inwoners, en eigen initiatief en burgerparticipatie stimuleren” ;
4. Een burgerbegroting een instrument is voor het maken van begrotingsbeleid vanuit de bevolking 
5. Het hoofddoel van de burgerbegroting is: de verantwoordelijkheid en zeggenschap over de besteding van publieke middelen voor de publieke taak vergroten
6. Een burgerbegroting de open samenwerkingsvorm is die er voor zorgt dat het vertrouwen van de bewoner in de overheid toeneemt en resulteert in een permanente, goede bewoner/overheidsrelatie2;
7. Een burgerbegroting de gemeentelijke financiën transparant en begrijpelijk maakt voor alle bewoners;
8. Een burgerbegroting het meeste effect heeft als het proces van de totstandkoming offline en online is2;


Draagt het college op:

I. ervoor te zorgen dat vanaf 2016, d.w.z. de begroting  2017-2020, de begroting zodanig wordt opgesteld dat deze geschikt is om de bewoners meer te betrekken bij het besluitvormend proces rond de publieke geldstromen;
II. ervoor te zorgen dat vanaf 2016 in de begroting en andere P&C-documenten ten minste digitaal via internet beschikbaar komen en mogelijkheden tot interactie bieden;
III. ervoor te zorgen dat er een stappenplan wordt opgesteld voor het geleidelijk aan steeds meer betrekken van de bewoners bij de besluitvorming rond de begroting;
IV. gedurende het proces zorg te dragen voor een toets bij de bewoners of de opzet werkt en zo nodig het proces bij te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag;

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn