Reactie GroenLinks Baarn op beantwoording schriftelijke vragen revitalisering voormalige Waldheim

Reactie GroenLinks Baarn op beantwoording schriftelijke vragen revitalisering voormalige Waldheim

zondag 15 december 2013, door: Heidi van Otten

Dit najaar hebben wij met stijgende verbazing en zelfs met enige ontzetting gekeken naar de sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Waldheim-MAVO. In februari 2012 wordt het voorstel van het college om de NBS te herhuisvesten in het gebouw van de voormalige Waldheim-MAVO besproken in de raad.

GroenLinks heeft tijdens deze raadsvergadering aangegeven een groot voorstander te zijn van revitalisering, dat wil zeggen het hergebruik van het gebouw. We vinden dit een belangrijk aspect bij de beoordeling van de huisvestingsplannen. Uit bouwtechnisch onderzoek blijkt, zo staat in het raadsvoorstel, dat revitalisering mogelijk is. Het stenen raamwerk van het gebouw zou volgens het rapport nog 40 jaar meekunnen en ook het gymnastieklokaal zou nog prima voldoen. Omdat deze revitalisering onderdeel was van het raadsvoorstel, en omdat het college bij de behandeling van het voorstel de expliciete toezegging deed om de raad tijdens het proces door middel van informatiebrieven op de hoogte te houden, stemde GroenLinks destijds in met het voorstel.

Het huidige skelet staat ons inziens sterk in contrast met het beeld dat indertijd in het raadsvoorstel is geschetst. De gymzaal is geheel gesloopt en van het hoofdgebouw is slechtsde stalen constructie overgebleven.Revitalisering

Het begrip revitalisering is breed uit te leggen, dat bleek wel uit de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder, de heer De Wilde, op mondeling vragen van GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 30 oktober j.l.
De muren en de gevels van het gebouw hadden geen dragende functie en zijn dus verwijderd. Bovendien was de toestand van de gymzaal dusdanig dat deze ook gesloopt diende te worden, aldus de wethouder. Het voordeel van hergebruiken van bestaande materialen was volgens hem ook maar relatief als je dit bekijkt in het kader van duurzaamheid. Kortom, volgens de heer De Wilde was er niks aan de hand, alles werd volgens afspraak uitgevoerd. GroenLinks denkt daar echter anders over.

In het raadsvoorstel van 29 februari 2012 staat expliciet dat gekozen is voor revitalisering op basis van bouwtechnisch onderzoek, waaruit is gebleken dat het stenen raamwerk van de voormalige Waldheim-MAVO nog 40 jaar mee kan en dat het gymnastieklokaal nog prima voldoet. GroenLinks heeft tijdens de behandeling van het raadsvoorstel nadrukkelijk aangegeven groot voorstander te zijn van het hergebruik van oude gebouwen. Het voorstel van het college sloot daarop dat moment goed bij aan. Mede op basis van deze informatie heeft GroenLinks ingestemd met het raadsvoorstel. Het beeld dat in het raadsvoorstel is geschetst komt echter totaal niet overeen met de werkelijke situatie op dit moment, waarbij het gebouw, inclusief gymzaal, nagenoeg volledig is gesloopt.

Informatiebrieven

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in februari 2012 is door meerdere fracties, waaronder GroenLinks, aangedrongen op het actief informeren van de raad gedurende het verdere planvormingsproces. GroenLinks heeft hiertoe zelfs een amendement ingediend om er zeker van te zijn dat de raad goed geïnformeerd zou blijven op dit dossier. De reactie van de heer De Wilde was als volgt: “Wij zullen de raad op de hoogte houden door middel van informatiebrieven over belangrijke fases in het totale proces. Dus telkens als er weer een belangrijke beslissing genomen gaat worden, wordt u geïnformeerd. Een van die momenten is natuurlijk het definitief ontwerp, maar tussentijds zullen wij, zodra er dingen aan de orde zijn, u ook informeren.” Na deze nadrukkelijke toezeggingen heeft GroenLinks het amendement ingetrokken.

Tijdens de beantwoording van onze mondelinge vragen op 30 oktober j.l. meldde de wethouder dat de toestand van het gebouw slechter was dan gedacht in 2012. Gezien de bovengenoemde toezegging van de heer De Wilde had hij ons daarover middels een informatiebrief moeten informeren. Het feit dat dit niet gebeurd is nemen wij zeer hoog op.

Gedurende het planvormingsproces heeft de gemeenteraad slechts één inhoudelijke informatiebrief over dit onderwerp ontvangen (juli 2013). Deze ging met name in op het verkeersplan rondom de school, maar niet over voortschrijdend inzicht rondom de revitalisatie.

Met de kennis van nu…

Nadat de wethouder de mondelinge vragen van GroenLinks had beantwoord, bleven wij met veel vraagtekens zitten. Daarom hebben wij het college gevraagd het besluitvormingsproces nog eens op een rijtje te zetten. Conclusie van het college: het besluitvormingsproces is goed verlopen, maar met de kennis van nu hadden we de raad actiever moeten informeren.
Hoezo met de kennis van nu? Verschillende raadsfracties hebben meerder malen gevraagd om informatie. Dan is één informatiebrief in bijna twee jaar tijd wel erg weinig. Als dit de eerste keer was geweest, hadden we het misschien nog als leermomentje voor het college kunnen zien, maar in dit geval zien wij het meer als onkundige communicatie.
Dit wordt nog eens bevestigd doordat we in een bijzin moeten lezen dat de oplevering van de nieuwe school in het tweede kwartaal van 2015 gepland staat. Nergens wordt opgemerkt dat dit een vertraging betekend, terwijl eerder is gemeld dat de school klaar is met de start van het schooljaar 2014-2015. Een vertraging dus van driekwart jaar. Ook hierover is de raad dus niet actief geïnformeerd.

Slechte communicatie

Er zijn verschillende dossiers op te noemen waarbij de informatievoorziening ronduit slecht is. Niet alleen de gemeenteraad wordt vaak slecht geïnformeerd, maar ook betrokken partijen kampen met een gebrek aan informatie, waardoor zij soms niet tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen.

Een recent voorbeeld in deze is het bestuur van de NBS, welke de vertraging van de bouw moest vernemen via de Baarnsche Courant. En dit onvermogen om naar behoren te communiceren is nu precies waar wij ons zorgen om maken.

GroenLinks vindt dat wethouder De Wilde in gebreke is gebleven en is dan ook voornemens een motie van afkeuring in te dienen tijdens de raadsvergadering van woensdag 18 december. Wij zijn er niet op uit om de wethouder zo vlak voor de verkiezingen weg te sturen, maar wat GroenLinks Baarn betreft is een duidelijk signaal onvermijdelijk.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn