Succesvolle GL-initiatieven in de raadsperiode 2010-2014

Succesvolle GL-initiatieven in de raadsperiode 2010-2014

woensdag 5 maart 2014, door: Wim Genuit

GroenLinks had de afgelopen periode één zetel in de gemeenteraad van Baarn. Dat lijkt wat weinig om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Toch kan GroenLinks bogen op een aantal succesvolle moties en amendementen. Een overzicht.

Verkeersbeleid (motie GroenLinks, 31 maart 2010)

GroenLinks vraagt het college om een integrale herziening van het Baarnse verkeersbeleid voor te bereiden en een nieuwe verkeerscommissie in te stellen conform het voorstel van de Baarnse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De motie wordt breed ondersteund. De nieuwe coalitiepartners zeggen toe de motie mee te nemen in hun coalitieakkoord.

Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing (motie GroenLinks, 27 oktober 2010)

De raad neemt een GroenLinks-motie aan waarin het college wordt gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijkheden om het tarief van de afvalstoffenheffing afhankelijk te maken van de hoeveelheid aangeboden restafval, volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat de milieuwinst van zo'n gedifferentieerde heffing voor Baarn beperkt is, omdat het huishoudelijk afval nu al erg goed gescheiden wordt. Toch heeft het college onlangs toch een verdergaande differentiatie van het tarief voorgesteld: naar het aantal containers per huishouden.

Buurtbemiddeling (motie GroenLinks, 24 november 2010)

GroenLinks roept het college op om snel te bekijken of de Stichting Welzijn Baarn de ondersteuning van het project buurtbemiddeling kan verzorgen. De motie wordt breed ondersteund door de raad en door het college overgenomen.

Pannenkoekenrestaurant Wildenburglaan (amendement GroenLinks, 20 juni 2012)

De raad neemt een amendement van GroenLinks aan waarmee een extra voorwaarde wordt toegevoegd aan de medewerking van de gemeente met betrekking tot het verzoek om aan de Wildenburglaan een pannenkoekenrestaurant te mogen vestigen. Hierdoor kan deze ontwikkeling alleen worden toegestaan als de natuurwaarde en de landschappelijke kwaliteit van het gebied 'Drakenburgergracht' er per saldo op vooruit gaat.

Compenserende maatregelen WMO (amendement GroenLinks, 20 september 2012)

De raad neemt een amendement van GroenLinks aan waarin het invoeren van een eigen bijdrage voor in het verleden verstrekte voorzieningen, zoals het college voorstelt, wordt geschrapt en de eigen bijdrage alleen geldt voor nieuwe gevallen. Bovendien neemt de wethouder de suggestie van GroenLinks over om de nieuwe WMO-raad te betrekken bij de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken.

Klimaatbeleid (amendement GroenLinks / PvdA, 30 oktober 2012)

De raad neemt een amendement van GroenLinks en PvdA aan waarmee de door het college voorgestelde bezuiniging op het Baarnse klimaatbeleid ongedaan wordt gemaakt. Hierdoor kan de klimaatcoördinator worden aangesteld die inmiddels al vele succesvolle acties op touw heeft gezet, zoals de welbekende actie 'Baarn zoekt Zon', de installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en de plaatsing van een Greenwheels-deelauto in Baarn.

Mosquito uit nieuwe APV (amendement GroenLinks / D66 / BOP, 19 december 2012)

De 'Mosquito' is een apparaatje dat een hoge toon uitzendt waarmee overlastgevende jongeren kunnen worden verjaagd. GroenLinks spreekt zich uit tegen het opnemen van de Mosquito in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), omdat het gebruik ervan discriminerend is, mogelijk strijdig met mensenrechten en schadelijk voor nachtdieren zoals vleermuizen. Het amendement wordt met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 tegen 9 stemmen verworpen, maar levert een toezegging van de burgemeester op dat de Mosquito alleen in uiterste noodzaak en pas na het informeren van de raad zal worden ingezet.

Eenmalige bijdrage Voedselbank (motie GroenLinks, 19 december 2012)

De raad steunt unaniem een motie van GroenLinks die het college oproept om terug te komen op de eerdere afwijzing van een aanvraag van de Voedselbank 'Gooi en Omstreken' voor een eenmalige bijdrage in de verhuiskosten. Geconfronteerd met de breed gedragen motie besluit het college om deze bijdrage alsnog te verstrekken.

Revitalisering oude Waldheimgebouw (motie GroenLinks / GAE / D66, 18 december 2013)


In 2012 heeft de raad een besluit genomen over de 'revitalisering' van het oude Waldheimgebouw ten behoeve van herhuisvesting van de Nieuwe Baarnse School (NBS). De uitvoering van de revitalisering voldoet niet aan het beeld dat in het raadsbesluit werd geschetst: er wordt veel meer gesloopt dan destijds is voorgespiegeld.

Na het stellen van mondelinge en aanvullende schriftelijke vragen dient GroenLinks uiteindelijk een motie van afkeuring in. Hoewel de motie met 9 tegen 8 stemmen wordt verworpen onderschrijven alle raadsfracties de geest van de motie: de wethouder had de raad veel beter moeten blijven informeren over het revitaliseringsproces. De wethouder erkent zijn tekortschieten en biedt zijn excuses aan aan de raad.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn