Wat GroenLinks voor elkaar heeft gekregen

Wat GroenLinks voor elkaar heeft gekregen

zondag 11 maart 2018, door: Heidi van Otten

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Politieke partijen richten zich tot de kiezer met beloften voor de komende vier jaar. Maar wat is er terecht gekomen van de beloften van vier jaar geleden? Hieronder vertellen we wat GroenLinks Baarn de afgelopen vier jaar - één jaar vanuit de coalitie en drie jaar vanuit de oppositie - heeft bereikt.

 
Klimaat en duurzaamheid
Participatie en armoedebeleid
Een groene gemeente
 

 Klimaat en duurzaamheid


Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren klimaat en duurzaamheid nauwelijks thema’s. Dat is nu wel anders. Gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners werken in het Baarns Klimaatakkoord samen aan een klimaatneutraal Baarn in 2030. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de gemeente daarin niet achterover leunt. Zo is er onlangs op ons verzoek een nulmeting uitgevoerd, zodat we weten hoe Baarn ervoor staat. Ondernemers kunnen advies krijgen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. En werkzoekenden worden opgeleid tot energieadviseur.

Al eerder pleitte GroenLinks voor het versnellen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Dankzij een motie van GroenLinks en CDA kwam er een extra ambtenaar die zorgt voor uitvoering van het gemeentelijke Tienpuntenplan Duurzaamheid. En alle plannen van de gemeente worden sinds kort langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd.

Op het gebied van duurzaam bouwen liepen we steeds voorop. We kregen de raad mee in ons pleidooi om de norm voor duurzaam bouwen aan te scherpen (EPC = 0,2) en kregen onlangs nog steun voor het niet meer op het aardgasnet aansluiten van nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouwplannen vroeg GroenLinks steevast - en vaak met succes - om aandacht voor duurzaam bouwen.

GroenLinks hield de afgelopen jaren ook flink druk op de ketel om forse stappen te zetten in het verminderen en beter scheiden van afval. Onze wethouder Margreet Breukelaar zette de plannen in de steigers, maar kon haar werk door de tussentijdse val van het college niet afmaken. Het nieuwe college maakte geen haast met het invoeren van het omgekeerd inzamelen, maar kwam daar dankzij ons niet mee weg.

Een concrete actie om de hoeveelheid afval te verminderen was onze motie voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie. En we pleitten met andere partijen met succes voor een systeem waarin inwoners alleen nog gevraagd drukwerk krijgen (de ja/ja-sticker).

Duurzaam waterbeheer - een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma - werd actueel toen delen van Baarn tot drie keer toe door hevige regenval onder water kwamen te staan.

In het onlangs aangenomen Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan zet de gemeente volop in op het afkoppelen van regenwater. De basis daarvoor werd gelegd door onze wethouder Margreet Breukelaar.

Verder steunden we een motie voor aansluiting bij 'Operatie Steenbreek', waarin inwoners worden gestimuleerd om hun tuinen te vergroenen. Hiertoe gaven we eerder al een aanzet met onze campagne voor 'vierkante-metertuintjes'.
 

 Participatie en armoedebeleid


Vier jaar geleden kampten we nog volop met de naweeën van de economische crisis. Dat was op allerlei vlakken te merken. Zo hielden veel middenstanders ermee op en nam de leegstand in het centrum zorgwekkende vormen aan. Veel minder zichtbaar was dat inwoners die het niet breed hadden in de knel kwamen. Dankzij onze contacten in de wijken zagen wij welke gevolgen dat had.

Baarn kreeg minder geld van het Rijk, terwijl het aantal inwoners dat afhankelijk was van een uitkering groeide. Daardoor nam de druk om mensen snel aan het werk te krijgen toe. Regelmatig werden we door cliënten van de gemeenschappelijke sociale dienst BBS benaderd met klachten over de manier waarop ze werden bejegend. Keer op keer pleitte GroenLinks ervoor om deze mensen fatsoenlijk te behandelen en uit te gaan van vertrouwen.

Toen in 2016 bleek dat het budget voor schuldhulpverlening niet op ging, zette GroenLinks zicht met succes in voor verbetering van de schuldhulpverlening. Dit leidde onder meer tot betere informatie over regelingen, de instelling van het geldloket PING en meer aandacht voor schuldenproblematiek in het Lokaal Team. Tot op de dag van vandaag houden we in de gaten dat de budgetten voor schuldhulpverlening ook daadwerkelijk worden besteed.

We stemden van harte in met het verruimen van de minimaregelingen: inwoners met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau kunnen er nu aanspraak op maken. De regelingen werden mede dankzij ons beter bekend gemaakt en opengesteld voor mensen in een geregistreerd schuldhulptraject.

Verder pleitten wij samen met andere partijen voor een betere bestrijding van armoede onder kinderen. Dat heeft onder meer geleid tot het aanstellen van armoederegisseurs en het moderniseren van het declaratiefonds.

Ten slotte besteedden we aandacht aan de mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening. We kregen de toezegging dat de gemeente voor het groenonderhoud gebruik blijft maken van de diensten van Eemfors.

Al in 2014 pleitten wij ervoor om bewoners meer bij het beheer van hun buurt te betrekken. Vier jaar later staat bewonersparticipatie eindelijk op de agenda. Inwoners worden steeds vaker betrokken bij projecten. Verder heeft de burgemeester een Inwonerstop georganiseerd; een idee dat wij in de jaren daarvoor al regelmatig over het voetlicht hadden gebracht. En de raad besloot op initiatief van GroenLinks en het CDA om drie keer per jaar een bewonersavond te organiseren over een onderwerp dat nog niet op de raadsagenda staat. De eerste avond over Mantelzorg was druk bezocht en daarmee zeer waardevol voor ons als raadsleden.
 

 Een groene gemeente


Baarn is een groene gemeente. GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar steeds voor ogen gehad om dat zo te houden. We zorgden ervoor dat er een herplantplicht voor gekapte bomen kwam. Uiteindelijk stemden we tegen de nieuwe Bomenverordening, omdat het college daarin had opgenomen dat voor percelen tot 200 m2 geen kapvergunning hoefde te worden aangevraagd. Een raadsmeerderheid verruimde dat zelfs tot 350 m2.

Dat het belangrijk is om heel goed op bomen te letten bleek toen de herinrichting van de winkelstraten in het centrum vorm kreeg en er plotseling veel meer bomen verdwenen dan was voorgespiegeld. Onze verontwaardiging werd in het dorp breed gedeeld.

Regelmatig ontvingen we klachten van inwoners over de staat van onderhoud van stoepen, speelplaatsen en openbaar groen. Klachten die we - vaak achter de schermen - bij de wethouder onder de aandacht brachten. Uiteindelijk is er na veel aandringen van GroenLinks extra geld voor het achterstallige onderhoud aan de stoepen gekomen en wordt er meer aandacht besteed voor de begaanbaarheid. Omdat er na kritische vragen van GroenLinks een derde BOA is aangesteld, kan er ook beter worden opgetreden tegen parkeren op de stoep en overhangend groen.

Op ons initiatief werkt de gemeente momenteel aan beheer van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit. Daarbij wordt niet meer uitgegaan van vaste onderhoudstermijnen, maar is de toestand van de stoep of het openbaar groen uitgangspunt om tot actie over te gaan.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn