HET KAN ANDERS

PROGRAMMA 2018-2022


download programma als PDF 

Bekijk onze speerpunten 
 
Het kan anders. Het moet anders. Ook in Baarn.
Tien programmapunten voor 2018-2022
1  De sociale gemeente
1.1  Jeugdbeleid
1.2  Onderwijs
1.3  Sport
1.4  Duurzame economie en werk
1.5  Inkomen en uitkering
1.6  Participatie en werkgelegenheid
1.7  Zorg en welzijn
1.8  Wonen
2  Baarn als groene gemeente
2.1  Een schone en gezonde leefomgeving
2.2  Verkeer en vervoer
2.3  Natuur en groen
2.4  Klimaat en energie
2.5  Dierenwelzijn
3  De open gemeente
3.1  Diversiteit
3.2  Kunst en cultuur
3.3  Openbare orde en veiligheid
3.4  Internationaal
3.5  De gemeente en haar inwoners
 
 

 HET KAN ANDERS. HET MOET ANDERS. OOK IN BAARN.


GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop in plaats van verdeeldheid.

De sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Baarn laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar toekomstdromen zijn. En in de zorg staan niet regels, structuren en kostenbesparing centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. 

De groene gemeente

GroenLinks wil dat alle Baarnaars kunnen wonen in groene en gezonde wijken en schone lucht kunnen inademen. En dat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen, voor energiezuinige huizen en voor groene bedrijven. Zo geven we straks een gezonde gemeente en een gezonde planeet door aan onze kinderen. 

De open gemeente

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken inwoners die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarnaast geven wij ook vertrouwen aan professionals die mensen helpen. Daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. En daarom geven we ruimte aan mensen en bedrijven met innovatieve ideeën voor een levendig, gastvrij en bruisend Baarn.

 

 TIEN PROGRAMMAPUNTEN VOOR 2018-2022


De tien belangrijkste punten in ons programma zijn:
  1. We zorgen dat alle inwoners van Baarn zich betrokken en gesteund voelen. We durven te experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, zoals het basisinkomen. 
  2. We zorgen dat ouderen en mensen met een beperking thuis kunnen blijven wonen, zolang als zij willen. Natuurlijk met goede zorg en ondersteuning.
  3. We zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.  
  4. We geven alle kinderen een goede start op de basisschool. Bijvoorbeeld door goede voor- en vroegschoolse educatie.
  5. We maken ons hard voor het behoud van bomen. Waar nodig zetten we ons in voor het planten van extra bomen en ander groen. Dat is niet alleen mooi, maar vooral noodzakelijk voor schone lucht. 
  6. We behouden en bevorderen de ecologische waarde van tuinen, plantsoenen en parken zodat de biodiversiteit bevorderd wordt. Zo kan het aantal vogels, insecten en specifiek de bijenstand weer toenemen.
  7. We zorgen in Baarn voor meer natuurlijke energiebronnen, stimuleren duurzaam en energieneutraal (ver)bouwen en ondersteunen de activiteiten van lokale initiatieven daarbij. 
  8. We geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch vervoer. Voet- en fietspaden zijn voor iedereen begaanbaar.
  9. We zorgen dat de gemeente initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers voor een eerlijk, mooi, schoon en gastvrij Baarn ondersteunt. 
  10. We geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.

 

 1   De sociale gemeente


GroenLinks kiest voor eerlijk delen. Voor een gemeente waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.

Ieder kind verdient een goede start. Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen weg te werken en de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen. 

GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden als kinderen problemen hebben en hulp nodig hebben, want zo kan veel leed worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Kinderen en hun ouders hebben zélf een stem in het zoeken naar de beste oplossing. 

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een steentje bijdragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal; niet de regels van de gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen. 

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Alle zaken waar mensen mee te maken hebben, zoals werk, inkomen, wonen, gezondheid en zorg, moeten in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale wijkteams verwachten we een 'er-op-af-mentaliteit': als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen. 

Door sport en beweging te stimuleren, gezonde voeding op school aan te bieden en te werken aan gezonde lucht, willen we gezondheidsproblemen zoveel mogelijk voorkomen.  

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Ook voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen. Verder willen we energiezuinige woningen bouwen.

Bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze gemeente. Wij willen daarom goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Ook pakken we leegstand aan door panden te gebruiken voor creatieve toepassingen of nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

 

 1.1  Jeugdbeleid

Jongeren hebben een stem

Kinderen en jongeren doen ertoe voor GroenLinks. Zij zijn de toekomst van onze gemeente. Wij nemen hen daarom serieus. We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. We praten niet óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimte, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van de jeugdzorg.

GroenLinks steunt initiatieven van jongeren waarmee de eigen regie wordt bevorderd en waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.

Ruimte voor de jeugd

Wij willen voldoende groene speelplekken en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. De nota Speelruimtebeleid moet worden geactualiseerd en uitgevoerd. We zoeken naar een mooie plek voor een natuurspeelplaats. 

Baarn sluit zich weer aan bij het Utrechts Veiligheidslabel voor het basisonderwijs. Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen veilige fiets- en looproutes naar scholen. Alle scholen doen mee aan verkeerseducatie.

Voorkomen van problemen

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen. Kinderrechten zijn daarbij ons moreel kompas en onze meetlat. Voor het vroegtijdig signaleren van behoeften en problemen is het van belang dat de gemeente de samenwerking bevordert tussen professionals die op (bijna) dagelijkse basis bij gezinnen betrokken zijn (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers, verenigingen en een alert Lokaal Team). Het Lokaal Team is uitgerust met voldoende kennis/kunde, of de mogelijkheid daar een beroep op te doen, om problemen te signaleren en om specialistische hulp in te zetten als dat nodig is. Hierbij is de noodzaak leidend, niet de - hogere - kosten.

 

 1.2 Onderwijs

Eerlijke kansen

Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs. Daarbij hoort de mogelijkheid tot deelname aan voorschoolse educatie. De peuterspeelzaal speelt een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van (taal)achterstanden. We stimuleren deelname, de peuterspeelzaal is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen, zo nodig met een financiële bijdrage van de gemeente.
Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is zit op school of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij alle kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

Passend onderwijs

Scholen zijn verplicht om een passend onderwijsarrangement  aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: zorgplicht, zo nodig met gemotiveerde doorverwijzing. Baarnse kinderen met een beperking gaan weer zoveel mogelijk in Baarn naar school, zodat ook zij na schooltijd nog tijd en energie hebben om te ontspannen en vrienden te maken. Waar het reguliere onderwijs desondanks toch geen geschikte plek kan bieden, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor een verwijzing naar speciaal onderwijs en voorziet daarbij in alle randvoorwaarden, inclusief goed leerlingenvervoer.

Sommige leerlingen hebben buiten de school zorg nodig, bijvoorbeeld van de jeugdhulpverlening. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente maakt samen met het onderwijs afspraken over de zorg die de gemeente (via de verschillende jeugdzorgaanbieders) levert. Onderwijs en gemeente bieden samen en in samenhang passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan de leerling, het gezin en de docenten in de klas.

Schoolgebouwen

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig en met een goede luchtkwaliteit. En zodra mogelijk energieneutraal.

Volwassenenonderwijs

Ook volwassenen krijgen een (tweede) kans om een achterstand in taal, digitale vaardigheden of anderszins weg te werken. Via educatie op professioneel niveau beogen we de sociale zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.
Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Dit pakken we aan, omdat mensen zo meer eigen regie krijgen in het leven. Bovendien helpt beter kunnen lezen en schrijven bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Stages

De gemeente bepleit in gesprekken met bedrijven en instellingen het creëren van stageplaatsen voor scholieren. Ook geeft zij zelf het goede voorbeeld door stageplaatsen in haar eigen organisatie te creëren.

De door het kabinet afgeschafte maatschappelijke stages (MAS) voor leerlingen van het voortgezet onderwijs worden in Baarn voortgezet. Dit doen we in samenwerking met onderwijs, vrijwilligerscentrale, en instellingen. Deze stages blijken een goede manier om vrijwilligers te werven. 

 

 1.3  Sport


De gemeente zorgt voor goede, veilige en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen. Het ruime sportaanbod in Baarn is voor iedereen toegankelijk. Daar waar knelpunten zijn lossen we dit op.

 

 1.4  Duurzame economie en werk

Dienstverlening voor ondernemers

Bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom is een goed vestigingsklimaat van belang. Wij willen daarom goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Eén (ondernemers- of bedrijven)loket waar ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen. Regelmatig contact tussen gemeente en bedrijfsleven voor afstemming en ondersteuning is belangrijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid van winkelgebieden, bevoorrading, winkeltijden, toegankelijkheid voor mindervaliden, voldoende fietsenstallingen, het stimuleren van verduurzaming, voldoende groene winkelstraten en het verbeteren van leefbaarheid en imago.

Toerisme

We benutten de kracht van Baarn als toeristische trekpleister voor natuur- en rustzoekers. We zorgen voor milieuvriendelijk vervoer tussen het centrum van Baarn en de toeristische trekpleisters als Soestdijk, Groeneveld, de Eem en Lage Vuursche. Dit zorgt voor een stimulans van de economie en voor banen in de toeristische sector.

Leegstand aanpakken

GroenLinks pakt verloedering en leegstand aan. Winkelruimtes of kantoorgebouwen die leegstaan worden in overleg met de eigenaren gebruikt als onderdak voor creatieve ondernemers, kunstenaars en startups. Zo nodig passen we het bestemmingsplan aan om dit mogelijk te maken. Leegstaande gemeentelijke panden stellen we beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Ook willen wij dat de gemeente pro-actief aan de slag gaat om herbestemming en transformatie van niet-gebruikte winkel- en bedrijfspanden te bevorderen. Dit kan door marktpartijen te informeren over de mogelijkheden, ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren.

Innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie.

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever  op het punt van diversiteit. Het doel is om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn en om maatschappelijke verantwoordelijkheid  te nemen om mensen die moeilijk aan een baan komen een passende plek te bieden binnen de gemeente. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken samen

We stimuleren de vestiging van 'groene' bedrijven en de samenwerking tussen bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

 

 1.5  Inkomen en uitkering

Minder regels, meer vertrouwen

Ons uitgangspunt is: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd. Medewerkers van de BBS (Sociale Dienst) beoordelen aanvragen voor een uitkering niet alleen op basis van wettelijke richtlijnen, maar krijgen de ruimte om rekening te houden met de specifieke situatie van de cliënt. Baarn start met een vertrouwensexperiment in de bijstand, naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Tilburg en Groningen. 

Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de BBS: een eigen coach die zorgt voor dienstverlening op maat. Cliënten zijn er niet bij gebaat als ze allerlei instanties moeten aflopen. Als er geen goede klik is, moet de cliënt om een ander aanspreekpunt kunnen vragen. De klant is de norm; de begeleiding wordt afgestemd op wat hij of zij nodig heeft.

We bannen armoede uit

Mensen worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van voorzieningen, toelages en regelingen. Het niet-gebruik van minimaregelingen willen we tegengaan, beschikbare gelden moeten daadwerkelijk bij de doelgroepen terehtkomen. Dit doen we door gerichte communicatie naar doelgroepen en maatschappelijke instellingen die signalen kunnen afgeven, door buurtgerichte activiteiten en door thuisgesprekken. Denk bij maatschappelijke instellingen aan thuiszorg, huisartsen, de Voedselbank, maar ook aan leerkrachten. 

Het lokaal team wordt een 'Er-op-af-team'. Keukentafelgesprekken vinden daadwerkelijk plaats bij de mensen thuis. Tussen woningcorporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en de gemeente wordt afgesproken om betalingsachterstanden te signaleren en actief hulp aan te bieden.

Baarn helpt mensen met schulden altijd, maar we proberen het ontstaan van schulden zo veel mogelijk te voorkomen. GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede preventie, schuldsanering en nazorg. Dat betekent dat de gemeente een stevige afdeling voor schulddienstverlening moet hebben die de ingezette verbeteringen kan doorzetten.

 

 1.6  Participatie en werkgelegenheid

Iedereen doet mee

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een steentje bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt is het de taak van de overheid om mensen te helpen.

De gemeente helpt zo nodig een passend aanbod van aangepast werk te creëren. Zo biedt de gemeente blijvend werk aan cliënten van Amfors (voorheen sociale werkvoorziening), bijvoorbeeld in groenonderhoud en schoonmaak.

 

 1.7  Zorg en Welzijn

Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen.

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle aspecten waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en zorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, begeleiders, schuldhulpverleners, huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van het lokaal team verwachten we een 'er-op-af-mentaliteit': als mensen zich melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je direct en adequaat geholpen.

Zorg die past

We handhaven bestaand beleid. Na het aanvragen van zorg volgt altijd binnen enkele werkdagen een huisbezoek. Samen met de aanvrager wordt bekeken welke ondersteuning nodig is, gebaseerd op wat iemand zelf niet (meer) kan, wat de omgeving (familie, vrienden, buurt) kan opvangen en eventueel welke professionele hulp het beste kan worden ingeschakeld.

Eén keer per jaar wordt bij iedereen van boven de tachtig jaar een regulier huisbezoek afgelegd om de eventuele zorgbehoefte te inventariseren.

GroenLinks wil een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) bij intensieve zorgvragen. Mensen voor wie het aanbod van bestaande instellingen niet passend is kunnen hiermee zorg, wonen en werk naar eigen inzicht regelen. Voor sommigen is dit essentieel om zelfredzaam en zelfstandig te kunnen functione-
ren.

Zelfstandig functioneren mogelijk maken

Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. Hiervoor moeten geschikte woonruimtes beschikbaar zijn. Mogelijkheden hiervoor bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten moeten we ten volle benutten. Denk aan nultredenwoningen, aanleunwoningen, kangoeroewoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen waarbij mantelzorgers in de buurt wonen. 

Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd aanbod te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat dicht tussen thuis en ziekenhuis of verpleeghuis. Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige plek terecht kunnen. GroenLinks Baarn stimuleert de komst van een zorghotel.

De gehele gemeente moet goed te bereiken zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. Baarn wordt 'rolstoel-proof' en bovendien goed toegankelijk voor doven en blinden. Gemeentelijke gebouwen, trottoirs, winkels en overige voorzieningen moeten fysiek toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor evenementen. Jaarlijks sporen we samen met de inwoners bestaande obstakels op.

Jeugdzorg

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij extra hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat hulpverleners snel moeten kunnen optreden, want zo kan veel leed worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel, dus we doen er alles aan om die te voorkomen en bestrijden, door goede lokale alternatieven en maatwerk te bieden. Regionale samenwerking is hierbij van belang. 

De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing. Professionals spreken mét kinderen en jongeren over hun situatie; niet óver hen.

Zorg dichtbij

Informatie over zorg moet gemakkelijk te krijgen zijn. Lichte hulp, maar ook zwaardere vormen van ondersteuning zijn dichtbij voorhanden. De gemeente geeft actief informatie over alle voorzieningen, via website, zorgloket of huisbezoek. De website is informatief voor zowel inwoners als voor professionals en bevat een geactualiseerde sociale zorgkaart. Daarop staan alle mogelijkheden voor zorg en ondersteuning en de bijbehorende contactinformatie. Het PIT heeft hierbij een actieve rol. 

Solidariteit: zorg voor en met elkaar

GroenLinks stimuleert manieren waarop mensen elkaar kunnen helpen en ontmoeten. Bijvoorbeeld via ontmoetingsplekken en andere buurtvoorzieningen zoals LOKAAL-O en de speeltuinverenigingen. GroenLinks investeert in, en beloont vrijwilligers en mantelzorgers.

 

 1.8 Wonen

Bouwen wat nodig is

GroenLinks wil niet klakkeloos grote aantallen woningen bouwen, maar gericht en specifiek bouwen naar de behoefte van de inwoners. Wij pleiten voor een gevarieerd aanbod van woningen voor nieuwere vormen van wonen zoals Centraal Wonen, generatiewoningen, co-ouderwoningen en tiny houses.
 

 

 2  Baarn als groene gemeente


GroenLinks kiest voor een schone en mooie gemeente, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met de lokale energiecoöperatie, groene doe-het–zelvers en alle anderen die zich inzetten voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden.

De lucht, de grond, het water en het landschap zijn merkbaar en onmerkbaar aangetast. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. Energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven. 

In een groene wijk leven we prettiger en gezonder. Onze (klein)kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht bij huis natuur ervaren, wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes en met mooie parken. We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen schoon! Wie iets vervuilt, draagt zelf de consequenties, dat is ons principe. Daarom laten we de vervuiler meer betalen.

Als onze kinderen buiten spelen of als we door Baarn fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Binnen Baarn willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur. Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen.

GroenLinks wil dat de groene gebieden in en om Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met de boot. We verbinden het groen binnen en buiten de gemeente, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden.  

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal en óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we vanzelfsprekend toe in onze gemeente. In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Baarn moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien voor een lagere energierekening. 
En hiernaast zorgen we voor dat er betere informatievoorziening komt omtrent de stappen die je als individu kunt zetten op het vlak van duurzaamheid. We gaan naar de mensen toe om in gesprek te gaan over duurzame maatregelen.

 

 2.1  Een schone en gezonde leefomgeving

Van afval naar een circulaire economie

GroenLinks stimuleert het overgaan naar een circulaire economie. Baarn wordt een gemeente waar afval wordt beschouwd als grondstof.

Als eerste stap streven wij naar maximale reductie en een optimale scheiding van huishoudelijk afval. Er wordt toegewerkt naar omgekeerd inzamelen, waarbij grondstoffen aan huis worden opgehaald en restafval wordt weggebracht naar ondergrondse afvalcontainers. Dit stimuleert goed scheidingsgedrag, waardoor het restafval tot een minimum beperkt kan worden. Het afvalheffingssysteem wordt hierop aangepast. Hoe minder restafval en plasticafval, hoe minder inwoners betalen. Dit vraagt om goede communicatie om meer mensen te stimuleren hun afval goed te scheiden. 

We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte. Als we thuis en op scholen steeds meer afval scheiden, waarom dan ook niet bui-
tenshuis. Ook op het gemeentehuis, in de Laanstraat en op andere openbare plekken willen we het afval aan de bron scheiden. Dit zorgt voor extra bewustwording en betere recycling van grondstoffen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Circulair inkopen

De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de circulaire economie verder te ontwikkelen. Dit betekent 100% duurzaam inkopen en aanbesteden, waarbij niet de aanschafprijs leidend is, maar de kwaliteit en duurzaamheid. De toewijzing van overheidsopdrachten kan vorm krijgen door via de EMVI-systematiek duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers extra punten toe te kennen.

Zwerfafval

We gaan de strijd aan met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon. We stimuleren particuliere initiatieven zoals de Baarnse Bermbrigade en zorgen voor hulpmiddelen bij zwerfafvalacties. Hierbij betrekken we ook de scholen. De gemeente blijft via de VNG pleiten voor uitbreiding van het statiegeld om zwerfafval te voorkomen. 

In Baarn werken we aan schone lucht

Het inademen van schone lucht is van levensbelang. De luchtkwaliteit in Baarn wordt verbeterd door te investeren in meer groen en schoner vervoer. Het RIVM meet de luchtkwaliteit regelmatig.

We zijn terughoudend met nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen binnen 300 meter van de snelweg. Voor de beoogde bouwlocatie op de Noordschil betekent dit dat onderzocht wordt of aanvullende maatregelen, zoals een geluidswal of groene bufferzone voldoende bijdragen aan de kwaliteit van lucht en geluid om verantwoord te kunnen wonen op deze locatie. Als dit niet mogelijk is willen wij geen woningbouw op de Noordschil.

 

 2.2 Verkeer en vervoer

Voorrang voor voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeersstromen, met name in en om het centrum en van en naar het station. Er worden veilige fietsroutes aangelegd en voldoende fietsenstallingen. Zogenaamd omgekeerd ontwerpen kijkt eerst naar ruimte voor fietsers en voetgangers en daarna pas naar het autoverkeer. Voor bestaande situaties komt er een meldpunt 'Ruim baan voor de fiets' waar inwoners suggesties kunnen doen voor verbeteringen rond fietsroutes. Groene gebieden in en om Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge moeten beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met de boot. 

De gemeente stimuleert ouders en kinderen om te voet of op de fiets naar school te gaan. Er komen voldoende fietsenstallingen rondom scholen en tijdens breng- en haaltijden geldt er een stopverbod bij de ingang van de scholen. 

Milieuvriendelijke voertuigen

We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische auto’s en deelauto’s. Voor elektrische auto’s willen we voldoende laadpalen en we werken mee aan gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto’s. De gemeente communiceert hierover actief richting de inwoners. 

Het gehele wagenpark van de gemeente, maar ook van de samenwerkingsverbanden als de RMN, wordt stapsgewijs vervangen door elektrische voertuigen. 

In overleg met ondernemers wordt gezocht naar een andere manier van bevoorraden, waarbij overlastgevend vrachtverkeer geweerd wordt uit het centrum. 

Autovrij

Wijkbewoners mogen meebeslissen om hun straat meerdere keren per jaar autovrij te maken voor buitenspeeldagen, buurtfeesten, rommelmarkten etc. 

 

 2.3  Natuur en groen

Lommerrijk Baarn

Bij het groene karakter van Baarn horen lommerrijke lanen. We zorgen goed voor de bomen langs de wegen; voor het fraaie gezicht, maar ook vanwege de luchtkwaliteit. Waar mogelijk vergroenen we de straten, bij voorkeur met een diversiteit aan bomen en grote plantvakken. Groot onderhoud aan straten kan daartoe de een goede aanleiding zijn.

Groene parels blijven behouden en we zorgen er goed voor. Waardevol groen wordt in kaart gebracht en verouderde groenvakken worden opgefrist. Er komt een waardevolle-bomenlijst met beeldbepalende en monumentale bomen die extra bescherming krijgen. Het vergunningvrij kappen op percelen kleiner dan 350 m2 wordt teruggedraaid. Gezonde bomen worden binnen de bebouwde kom niet gekapt. We kappen alleen bij gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld ziekte en planten volwaardige bomen terug, op dezelfde plek of via het bomenfonds op een plek in de directe omgeving. Door goed onderhoud en het kiezen van de juiste boomsoort voorkomen we overlast van groen. 
Buiten de bebouwde kom is het kappen van gezonde bomen alleen mogelijk wanneer het onderdeel uitmaakt van verstandig bosbeheer.

GroenLinks wil dat er bij grootschalige ruimtelijke ontwikkeling een concreet uitgewerkt bomenplan voorgelegd wordt. Dit wordt expliciet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo kunnen we invloed uitoefen op het natuurbehoud. 

Groene woonwijken

Wonen in een groene wijk is gezond. Daarom wil GroenLinks dat wordt geïnvesteerd in openbaar groen, met name in de wijken waar weinig particulier groen aanwezig is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voortuinen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen, krijgen onze hulp.

Baarn is aangesloten bij Operatie Steenbreek en stimuleert vergroening van particuliere tuinen, bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van bomen, gefinancierd uit het bomenfonds, aan inwoners met een voortuin in een straat waar weinig ruimte is voor openbaar groen. Dit is ook belangrijk voor het opnemen van overvloedig regenwater.

Urban Farming

Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. We promoten het aanleggen van gezamenlijke moestuinen (urban farming).  Als er langdurig gronden braak liggen in de gemeente, omdat de geplande ontwikkeling stagneert, dan is dit mogelijk een ideaal gebied om tijdelijk te gebruiken voor urban farming.

(Basis)scholen moedigen we aan om naast de reguliere schooltuinen groene schoolpleinen te creëren en schooltuintjes aan te leggen. Basisscholen kunnen moestuinen gebruiken om kinderen iets te leren over de natuur, de voedselproductie en duurzaamheid. Er wordt hierbij waar mogelijk samengewerkt met bijvoorbeeld de Groene Inval, waar veel kennis in huis is.

Landbouw

GroenLinks kiest voor een gezonde landbouwsector. Op kleinere schaal, dus met meer ruimte voor kippen om te scharrelen, voor varkens om in de aarde te wroeten en voor koeien om te grazen op het land.

We beschermen de natuur in en om Baarn

Om dieren in de natuur de ruimte te geven laten we groene gebieden op elkaar aansluiten. Binnen groene gebieden wordt gestreefd naar zoveel mogelijk natuurlijke biodiversiteit. Daarom leveren we een bijdrage aan het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur). Dit doen we door samenwerking te zoeken binnen de regio, maar ook door binnen de bebouwde kom extra ruimte te creëren voor groen. 

Bouwen doen we zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied. Hierbij kijken we vooral naar leegstaande panden die geschikt zijn voor herontwikkeling, maar ook voor inbreiding op kleine kavels in de bebouwde kom. Waar dit past, is een extra bouwlaag bespreekbaar. Door te kiezen voor een 'compacte gemeente' wordt de ruimte optimaal benut en sparen we het groene buitengebied. Bouwen in het groen staan we alleen onder strenge voorwaarden toe. 

De natuur in en om Lage Vuursche mag niet verder worden aangetast ten behoeve van toerisme en recreatie. 

De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch en gebruikt zoveel mogelijk inheemse plantsoorten. Hierdoor zijn wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen en wordt de biodiversiteit bevorderd. We leggen ook nestvoorzieningen aan, zoals nestkastjes voor vogels. We stimuleren particulieren en bedrijven om het gebruik van bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld tegen 'ongedierte') strikt te beperken.

We blijven als gemeente onkruid op een milieuvriendelijke manier bestrijden. Dit betekent dat er geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt. We stimuleren inwoners en bedrijven om dit ook te doen. Dit geldt ook voor het gebruik van chemicaliën en producten die microplastics bevatten, die uiteindelijk ook in de natuur terechtkomen.

Recreatie

GroenLinks wil recreatie langs het water bevorderen. Door het bouwen van aanlegsteigers en het creëren van zwemplekken in en picknickplaatsen langs het water. De Eem is een van de parels van Baarn. De waardevolle natuur in en om de Eem beschermen we. Tegelijkertijd ontwikkelen we de Eem als trekpleister voor Baarn en omgeving. 

Lichthinder tegengaan

We gaan lichthinder tegen en besparen energie. Donkere nachten zijn goed voor het welzijn van mens en natuur. Daarom willen we het aantal lantaarnpalen reduceren, de openbare verlichting ’s nachts sterker dimmen, de verlichting beter richten en gebruik maken van bewegingsgestuurde verlichting. Uitgangspunt: geen openbare verlichting waar het niet nodig is. Om ook onze inwoners hierbij te betrekken doen we mee aan de Nacht van de Nacht en Earth Hour in combinatie van leerzame activiteiten. We willen geen uitbreiding van (lichtgevende) reclamemasten.

 

 2.4  Klimaat en energie


Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal en óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we vanzelfsprekend toe in onze gemeente. In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Baarn moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want deze maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving, voor werk en voor een lagere energierekening. 

We zorgen ervoor dat er betere informatievoorziening komt omtrent de stappen die je als individu kunt zetten op het vlak van duurzaamheid. We gaan naar de mensen toe om in gesprek te gaan over duurzame maatregelen. 

Baarn heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 duurzaam klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken werken we samen met inwoners, ondernemers en andere gemeenten in onze regio. Een eerste stap was de ondertekening van het Baarns Klimaat Akkoord (BKA) in november 2017. Dit is de lokale vertaling van het VN-klimaatakkoord van Parijs en beoogt een duurzaam klimaatneutraal Baarn in 2030. De concrete resultaten hiervan zullen de komende jaren zichtbaar worden. We werken aan een ambitieus actieplan. De gemeente ondersteunt dit met een jaarlijkse financiële bijdrage.
In Baarn zijn in 2030 alle nieuwe gebouwen energieneutraal en gasloos. Baarn stimuleert circulair en biobased bouwen. Nieuwbouw is niet langer aangesloten op het aardgasnet en bij voorkeur energiepositief. Nieuwe wijken worden circulair opgezet, met zoveel mogelijk hergebruik van materialen en ruimte voor duurzame innovatie. Nieuwe gebouwen krijgen een materialenpaspoort, om hergebruik van materialen aan het einde van de levensduur te vergemakkelijken. Er wordt allereerst gekeken naar hergebruik van gebouwen voordat tot sloop wordt overgegaan. Duurzaamheid wordt al aan de ontwerptafel ingepast, zodat ook zaken als de stand van de zon, benutting van aardwarmte, afwatering en het integreren van bestaand groen en bomen optimaal worden benut. 

'Groene leges'

Om energieneutraal bouwen te stimuleren wordt de hoogte van leges voor vergunningaanvragen gekoppeld aan een aantal criteria op het gebied van energie en duurzaamheid. 

Een wijkgerichte aanpak met goede voorlichting, subsidieregelingen en samenwerking met diverse partners maakt de overgang naar een klimaatneutrale gemeente overzichtelijk. Het niet meer vervangen van gasleidingen bij het eind van hun levensduur is een mooi startpunt voor verduurzaming van een wijk. Hiervoor is samenwerking met de nutsbedrijven en woningcorporaties van groot belang. Voor bedrijven wordt een eigen aanpak ontwikkeld in samenwerking met de ondernemers. 

Baarn wekt haar eigen duurzame energie op

Voor particulieren die zelf geen geschikt dak hebben wordt samen met Energiek Baarn werk gemaakt van de 'postcode-roos regeling', waarbij inwoners gezamenlijk zonnepanelen plaatsen op daken van gemeentelijke gebouwen of bedrijfspanden. Daarnaast wordt in regionaal verband onderzocht welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. 

Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn vervangen. De gemeente stimuleert het veilig verwijderen van asbest en gelijktijdig het isoleren en aanleggen van zonnepanelen. 

Opvang van regenwater

Regenwater wordt in Baarn apart opgevangen. In de delen van de gemeente die een gemengd rioolstelsel hebben (hemelwater en afvalwater in één buis), wordt door afkoppeling het (schone) hemelwater buiten het riool gehouden en direct naar sloten en vijvers (oppervlaktewater) afgevoerd. De waterzuivering wordt daardoor ontlast. We stellen subsidie beschikbaar voor afkoppeling door particulieren en belonen dit bovendien met een korting op de rioolheffing. 

Er komen groene daken op gemeentelijke gebouwen en de gemeente bevordert de aanleg ook bij andere organisaties en particulieren. Groene daken houden regenwater langer vast en leveren een bijdrage aan energiebesparing, hittebeperking en het vasthouden van warmte.

 

 2.5   Dierenwelzijn


Baarn zorgt voor bescherming van dieren en hun leefgebieden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop.

De gemeente verbetert de mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels in de stedelijke woonomgeving. Baarn stimuleert de aanleg van dichte hagen, nestkasten, zwaluwtorens, toepassing van vogelvides onder daken. Inbouwen van nestplekken (bijvoorbeeld mussenvides) wordt verplicht bij alle nieuwbouwhuizen.

We zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door de biodiversiteit te stimuleren. Bij aanplant houden we rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen.
Hoe groener de gemeente, hoe gevarieerder de plantenrijkdom. En hoe meer de groengebieden met elkaar zijn verbonden, hoe gemakkelijker planten en dieren zich kunnen verspreiden.

Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. Baarn beperkt daarom het afsteken van vuurwerk. In Baarn wijzen we vuurwerkvrije zones aan. Op Oudjaarsnacht verzorgt de gemeente samen met lokale initiatiefnemers een professionele vuurwerkshow.
 

 

 3  De open gemeente


GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige inwoners. GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.

Baarn werkt actief mee aan nieuwe initiatieven van inwoners ter verbetering van hun eigen buurt. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter.

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Baarn biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen, minderheden of mensen met een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen.

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

 

 3.1  Diversiteit

Discriminatie voorkomen en bestrijden

Baarn is een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

De gemeente luistert naar inwoners en praat met hen. Het is belangrijk dat we weten wat er speelt in de gemeente. Ook, of misschien wel juist, bij groepen die er traditioneel andere zienswijzen op na houden. Daarom overleggen we met organisaties en gaan we in gesprek met individuele inwoners. We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving.

De werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond is hoger dan bij hun leeftijdgenoten met twee westerse ouders. Dat verschil wordt niet verklaard door opleidingsniveau. De gemeente moet samen met werkgevers experimenteren met mogelijke oplossingen voor discriminatie op de arbeidsmarkt, zoals naamloos solliciteren. Ook nemen we in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen.

 

 3.2  Kunst en cultuur

Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing.

Een bruisende, creatieve gemeente

GroenLinks wil het potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Baarn levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit. Omdat de gemeentelijke financiële middelen beperkt zijn, zoekt GroenLinks inventieve manieren om met beperkte middelen zoveel mogelijk creativiteit te stimuleren. Het accent komt te liggen op faciliteren en op maatwerk. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten: denk aan een vergunning, een opstartsubsidie of een goedkope oefen- of werkruimte.

De gemeente promoot het lokale en regionale cultuuraanbod beter en stemt het op elkaar af zodat meer mensen ervan kunnen genieten.

Ruimte voor kunstenaars

Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. De gemeente zorgt voor tijdelijke ruimtes, bijvoorbeeld in gemeentelijke panden in anti-kraakbeheer of, in overleg met de eigenaren, in leegstaande winkelpanden. Zo kunnen kunstenaars exposeren in winkeletalages. Ook in de opzet van de nieuwe Speeldoos wordt ruimte voor kunstenaars gecreëerd.

Meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. We bevorderen actieve kunstbeoefening door een goede afstemming met kunsteducatie. De uitbreiding van het project 'High5', dat tot nu toe beperkt was tot sport, met kunst en cultuur juichen wij toe.

Cultuur is voor iedereen: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen.
Amateurkunst is belangrijk: het is niet alleen leuk, maar brengt mensen in contact met elkaar en met professionele kunst. Door kunsteducatie en amateurkunst goed op elkaar af te stemmen wordt de drempel verlaagd om ook in de vrije tijd iets met kunst te doen.

Bibliotheek

De openbare bibliotheek is zich aan het ontwikkelen tot ontmoetingsplaats, vraagbaak en adviescentrum. Om kennis voor iedereen toegankelijk te maken is extra aandacht voor bepaalde groepen essentieel. De bibliotheek levert door middel van leesbevordering, informatie en culturele educatie een bijdrage aan de cultuurparticipatie. We willen een centrale ligging voor de bibliotheek met een open, toegankelijke uitstraling.

Lokale omroep

GroenLinks investeert in een sterke en moderne lokale omroep. RTV Baarn besteedt aandacht aan plaatselijke culturele initiatieven en houdt inwoners op de hoogte van de gemeentepolitiek en lokale activiteiten. De omroep is daarmee belangrijk voor o.a. democratische controle en sociale samenhang.

 

 3.3  Openbare orde en veiligheid

Samen werken aan veiligheid

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter.

We willen meer buurtcentra waarin bewoners elkaar en de gemeentelijke organisatie (politie, hulpverlenging, burgerzaken) ontmoeten. Deze dragen bij aan een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. We stimuleren het gebruik van een buurt- (of straat-/laan-) app, niet alleen voor inbraakpreventie, maar ook om samen de wijk mooi te houden (daar moet je de mensen voor kennen) en om bijvoorbeeld wederzijds gebruik van spullen en diensten te stimuleren. Buurtbemiddeling blijft essentieel bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten. 

Baarn gaat de strijd aan met zwerfafval en allerlei kleine ergernissen. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon. Zwerfvuil zorgt voor verloedering en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid.

We willen in Baarn meer wijkagenten die de buurten en hun bewoners kennen. Wijkagenten kunnen contacten leggen om specifieke buurtproblemen te voorkomen. Zo kan ook directer, sneller en persoonlijker worden ingegrepen.

Ook brengen we de plekken in de buitenruimte in kaart waar mensen zich onveilig voelen, om hiervoor oplossingen te zoeken. 

We gaan er alles aan doen om huiselijk geweld aan te pakken en te voorkomen. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is. De gemeente stimuleert hulpverleners, docenten en huisartsen om signalen te melden. We volgen de Meldcode Huiselijk Geweld. De organisatie Veilig Thuis Utrecht wordt actief betrokken.

Verkeersveiligheid

De gemeente zorgt samen met de scholen voor actualisatie van de plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Bij middelbare scholen is er aandacht voor fietsverlichting en gebruik van mobieltjes. Politie en gemeente pakken onveilige situaties aan met gezamenlijke acties.

Ook voor senioren maken we het verkeer in Baarn veiliger, door kritisch te kijken naar de infrastructuur, maar ook door het aanbieden van cursussen voor veilig gebruik van scootmobiel en e-bike. Dit doen we in samenwerking met de Seniorenraad en de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn.

Het behoud van burgerlijke vrijheden

De inwoners van Baarn moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden geschonden.

De gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft. Ook binnen digitale dienstverlening tussen de gemeente en onze inwoners blijven gegevens van inwoners veilig en privé. Inzage in persoonsgegevens van inwoners wordt alleen verstrekt na toestemming van betrokkene.

 

 3.4  Internationaal

Gastvrije gemeente

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Baarn biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen al onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.

GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen.

Kleinschalige vormen van opvang hebben onze voorkeur, zowel in het belang van de asielzoeker als in het belang van de omringende leefgemeenschappen.

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding. De gemeente faciliteert en ondersteunt de inburgering van statushouders. De afgelopen jaren was inburgering de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers. Dit beleid heeft gefaald. Wij pleiten er daarom voor dat het Rijk en de gemeente de regie over de inburgering terugkrijgen.

Denk mondiaal, handel lokaal

De gemeente gaat al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en fair trade inkopen. In 2022 moet dit 100% procent zijn. Uitgangspunt: we willen geen producten of diensten die niet goed zijn voor andere mensen of voor de natuur.

Baarn wordt een 'Global Goals Gemeente'. De campagne 'Global Goals Gemeente' van de VNG beoogt op lokale wijze bij te dragen aan de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan de kerntaken van gemeenten, zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.

 

 3.5  De gemeente en haar inwoners

Samenwerken met bewoners

Inwoners van Baarn kunnen al in een vroeg stadium meepraten over belangrijke beslissingen van de gemeente en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak. De inwoners worden betrokken bij grote en kleine veranderingen in hun woonomgeving en altijd op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen, online en via huis-aan-huis-kranten. De gemeente ontwikkelt nieuwe ideeën samen met inwoners.

We gaan experimenteren met verschillende manieren van inspraak, om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. GroenLinks wil een echte inwonertop (G1000), waar inwoners zelf de regie hebben.

Er is meer bekendheid nodig voor het Burgerinitiatief, waarmee de inwoners van Baarn de mogelijkheid hebben om punten op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hoe klein of groot de onderwerpen ook zijn: als er in een buurt, wijk of de hele gemeente behoefte is aan het bespreken van een bepaald thema, dan moet men de kans krijgen dit bij de gemeenteraad op de agenda te zetten. Natuurlijk blijven ook de bestaande mogelijkeden, zoals het schrijven van een brief aan de gemeenteraad of het inspreken tijdens een raadsvergadering.

De gemeentelijke organisatie moet weten wat er leeft in Baarn. Ambtenaren gaan daarom zelf vaker de straat op om erachter te komen waar problemen zijn en om oplossingen te bespreken met inwoners.

Omgevingswet

Binnen enkele jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd, die gemeenten meer vrijheid geeft om per buurt of wijk regels te stellen of los te laten. Wij pleiten ervoor om nu al, samen met de inwoners, na te denken over waar we de regels willen verruimen en waar we kaders willen blijven stellen voor het behoud van het goede.

Democratische controle Gemeenschappelijke Regelingen

Bij de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen worden bepaalde gemeentelijke taken, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en sociale dienst, gezamenlijk met meerdere gemeenten in de regio uitgevoerd. Er is te weinig zicht op het functioneren van deze regelingen. GroenLinks wil daarom meer transparantie over de besluitvorming, de inzet van personeel en geld en over de uitvoering, zodat de gemeenteraad goed in staat wordt gesteld om controle uit te oefenen.

Goede dienstverlening en duidelijke informatie

Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun cliënten. We vragen onze inwoners tips voor een betere dienstverlening. De tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente wordt regelmatig gemeten en verbeteringen worden snel doorgevoerd.

Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt vraaggericht en makkelijk vindbaar aangeboden. De gemeentelijke website is toegankelijk voor iedereen - ook voor mensen met een beperking. De bruikbaarheid van de website wordt regelmatig getest door een inwonerpanel.

De gemeente biedt haar dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Vanuit huis kan men zaken vaak net zo gemakkelijk regelen als via het gemeentehuis. Voor mensen die geen internet hebben is informatie van de gemeente gemakkelijk te verkrijgen in het gemeentehuis, in de bibliotheek en via de lokale media. Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact met een medewerker blijven we natuurlijk helpen aan het loket. GroenLinks vindt digitalisering een goede ontwikkeling, maar vindt niet dat inwoners tussen 'digitale wal en schip' moeten vallen.

De dienstverlening aan ondernemers komt op een hoger plan. Bijvoorbeeld door een apart e-Bedrijvenloket. Daar is ook informatie te krijgen over bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid.

Een transparant bestuur

Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft gekost. De gemeente gaat zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de inwoners. 

Het publieke belang hoort voorop te staan.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn